Αρχική Δικόγραφα Πιστοποιητικά Νομολογία Ναυτικού Τμήματος Εκλογές Χρήστες
 
Αναζήτηση

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΚ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΕ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Tue Feb 28 14:02:00 EET 2012 admin admin

Αίτηση διορισμού Δικαστικού Αντιπροσώπου σε αρχαιρεσίες σωματείου κατατίθεται στον 6ο όροφο στο γραφείο 616, τηλ. 213-2157206 fax:210-4520210

e-mail: grammateas616@3045.syzefxis.gov.gr

Απαραίτητα στοιχεία

  1. Ημερομηνία αρχαιρεσιών
  2. Είδος Αρχαιρεσιών (εφορευτικής επιτροπής, Διοικητικού Συμβουλίου, λήψη απόφασης εκπροσώπησης σε τριτοβάθμια οργάνωση, παράσταση δικ. αντ. λόγω καταστατικού)
  3. Αριθμός Μητρώου του σωματείου (τελευταία σελίδα καταστατικού, στη σφραγίδα του Πρωτοδικείου)
  4. Αριθμός μελών
  5. Ώρες ψηφοφορίας
  6. Πρωτότυπη σφραγίδα του σωματείου
  7. Πρωτότυπες υπογραφές (Προέδρου, Γραμματέα ή εφορευτικής επιτροπής)

  ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

1. ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α. ΜΕΛΗ 10-200 αμοιβή 50,50€

Β.201-600, 77€

Γ. 601 και άνω 84€

2.ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Α ΜΕΛΗ 10-200 αμοιβή 32€ 

Β 201-600, 63€

Γ 601 και άνω 78,50€

3. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

( ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ)

Α ΜΕΛΗ 10-200 αμοιβή 77€ 

Β 201-600, 119€

Γ 601 και άνω 150€

4 . ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ,  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Α ΜΕΛΗ έως 300 αμοιβή 135€ 

Β από 301 και άνω Κάθε διαδικασία ξεχωριστά

2394/80/9-2-2012 απόφαση Υφυπουργού εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης (ΦΕΚ B΄ 337/14-2-2012)

Στο επισυναπτόμενο υπάρχει σχέδιο αίτησης

Attachments:
 
  Σχεδιασμός - Δόμηση ύλης - Διοικητική Υποστήριξη Ιστοσελίδας
Τμήμα Πληροφορικής Πρωτοδικείου Πειραιώς
  Powered by ALTEC Developed by OTS