Μενού Κλείσιμο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Με την απόφαση 10 της 31ης Ιανουαρίου 2022 το Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη:

1) την αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων της Περιφέρειας Αττικής, λόγω των αιφνίδιων και έντονων καιρικών φαινομένων την 25η, 26η, 27η και 28η Ιανουαρίου 2022, δυνάμει των υπ’ αριθ. 4034/24.1.2022 (ΦΕΚ 186/Β/24.1.2022) και 4035/26.1.2022 (ΦΕΚ190/Β/26.1.2022) αποφάσεων του Υπουργού Δικαιοσύνης, 2) την από 28.1.2022 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων <<επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας>> (ΦΕΚ Α 14/29.1.2022) λόγω της αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων στις περιοχές της Επικράτειας που επλήγησαν από την κακοκαιρία <<ΕΛΠΙΣ>> και 3) την με αριθμό 8/26-1-2022 πράξη μας
Αποφασίζει ότι:
Α. Ρυθμίσεις για τις πολιτικές δίκες

Β. Ρυθμίσεις για τις ποινικές δίκες