Μενού Κλείσιμο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ
Το ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
διακηρύσσει
ανοικτό διαγωνισμό με σκοπό:
ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 123-125 ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ
ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ
(73. 953,60)
ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_signed