Μενού Κλείσιμο

Πράξη 14/2021 του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιώς αναφορικά με τη λειτουργία του δικαστηρίου από 8/2/2021, ώρα 06:00 π.μ. έως και 15/2/2021, ώρα 06:00 π.μ.

Αποφασίζει ότι κατά το χρονικό διάστημα από 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 06:00 π.μ. έως και 15η Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 06:00 π.μ. θα ισχύσουν οι ίδιες ρυθμίσεις με αυτές που περιέχονται στην υπ΄ αριθμ. 9/24-1-2021 πράξη μας, με τις ακόλουθες επισημάνσεις :

Α. Στις υποθέσεις των υποπεριπτώσεων βε΄, βστ΄, βζ΄πρώτο εδάφιο και βη΄ της άνω ΚΥΑ,  υποβάλλεται έγγραφη δήλωση από τους πληρεξουσίους δικηγόρους όλων των διαδίκων πλευρών την προτεραία της δικασίμου ότι η υπόθεση θα εξετασθεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων, η οποία κοινοποιείται στις γραμματείες των δικαστηρίων με τη χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, οπότε η υπόθεση θα συζητείται με την παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων χωρίς στην εξέταση μαρτύρων,  στην αντίθετη δε περίπτωση (μη υποβολή έγγραφης δήλωσης) οι υποθέσεις αυτές θα αποσύρονται και δεν θα συζητούνται χωρίς να απαιτείται η παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων.

Β. Eιδικά για τις υποθέσεις όλων των διαδικασιών που πρόκειται να συζητηθούν τη Δευτέρα 8.2.2021, οι σχετικές δηλώσεις συζήτησης των υποθέσεων δύνανται να υποβληθούν και προφορικά ενώπιον του Δικαστηρίου από τους πληρεξουσίους δικηγόρους των διαδίκων και

Γ. Τέλος, κατά τελολογική προσέγγιση των ρυθμίσεων της ΚΥΑ και δη για το εξαιρετικό καθεστώς εκδίκασης των υποθέσεων με τη χρήση εμμάρτυρης απόδειξης, για τις υποθέσεις ακούσιας νοσηλείας που έχουν προσδιορισθεί να δικασθούν κατά τη δικάσιμο της 9-2-2021, δεν απαιτείται η υποβολή της ανωτέρω δήλωσης περί συζήτησης της υπόθεσης την προτεραία της δικασίμου.

 

Πράξη 14/2021 του Τριμελούς Συμβουλίου