Μενού Κλείσιμο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΑΞΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΘΕΜΑ: Αναστολή εργασιών του Πρωτοδικείου Πειραιά τη Δευτέρα, 6.2.2023 και την Τρίτη, 7.2.2023

Ενημερώνονται οι κ. Δικαστές και Δικαστικοί Υπάλληλοι του Πρωτοδικείου, όπως και οι κ. πληρεξούσιοι Δικηγόροι, ότι, σύμφωνα με την Υ.Α. 1411 οικ. 5.2.2023 του Υπουργού Δικαιοσύνης, αναστέλλονται, λόγω των αιφνίδιων και έντονων καιρικών φαινομένων, οι εργασίες του Δικαστηρίου τη Δευτέρα, 6.2.2023, καθώς και την Τρίτη, 7.2.2023.
Ειδικότερα, στη διάρκεια της εν λόγω αναστολής και σύμφωνα όσα προβλέπονται στην ανωτέρω υπουργική απόφαση:
Α) ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ:
1. Δεν θα εκφωνηθούν οι προσδιορισθείσες υποθέσεις τακτικής διαδικασίας, ειδικών διαδικασιών, εκούσιας δικαιοδοσίας, ασφαλιστικών μέτρων, καθώς και οι αιτήσεις προσωρινών διαταγών ενώπιον του Προέδρου Υπηρεσίας.
2. Επιτρέπεται από ώρας 11.00, μόνο η κατάθεση αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων που αφορούν ναυτικές διαφορές, στις οποίες σωρεύεται αίτημα χορήγησης, αυθημερόν, προσωρινού σημειώματος περί απαγόρευσης απόπλου πλοίου.
3. Προσωρινές διαταγές των άρθρων 691Α και 781 ΚΠολΔ, καθώς και προσωρινές διαταγές επί αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης σε υποθέσεις πάσης φύσεως και διαδικασίας, οι οποίες χορηγήθηκαν έως τη ματαιούμενη λόγω
της αναστολής των δικών συζήτηση της σχετικής αίτησης, ή ορίστηκε ότι ισχύουν υπό τον όρο διεξαγωγής της συζήτησης αυτής, παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι τη νέα δικάσιμο της προσωρινής διαταγής ή της κύριας αίτησης, όποτε αυτή ορισθεί κατά τα κατωτέρω.
4. Όλες οι υποθέσεις που θα αποσυρθούν, θα προσδιορισθούν αυτεπάγγελτα οίκοθεν με πράξη μας και με ενημέρωση της πλατφόρμας solon.gov.gr, η οποία θα επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων.
Β. ΣΤΙΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ:
Αποσύρονται όλες οι υποθέσεις των ποινικών δικαστηρίων, εξαιρουμένων των ποινικών δικών:
α) αρμοδιότητας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, των οποίων οι κατηγορούμενοι συμπληρώνουν εντός 3μήνου το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης, οπότε το δικαστήριο αποφασίζει ανά περίπτωση για την εκδίκαση ή την τυχόν αναβολή ή διακοπή της δίκης.
β) που αφορούν κακουργήματα στα οποία συμπληρώνεται ο χρόνος παραγραφής τους μέχρι την 31η.12.2024 στον πρώτο βαθμό, οπότε το δικαστήριο αποφασίζει για την εκδίκαση ή την τυχόν αναβολή ή διακοπή της δίκης.
γ) που έχουν διακοπεί για τις δικασίμους της 6.2.2023 και 7.2.2023 και δεν υπάγονται στις ως άνω εξαιρέσεις, οπότε το δικαστήριο αποφασίζει σε συνεδρίαση, χωρίς να είναι αναγκαία η παρουσία των διαδίκων, την εκ νέου διακοπή.
Ώρα έναρξης των δικαστικών συνεδριάσεων των ανωτέρω ορίζεται η 11.00’.
δ) αρμοδιότητας του Α’ Τριμελούς Αυτόφωρου Πλημμελειοδικείου και του Α΄ Μονομελούς Αυτόφωρου Πλημμελειοδικείου μόνο για υποθέσεις που αφορούν αυτόφωρες πράξεις με κρατούμενους (ή εξ αναβολής κατ’ άρθρο 423 Κ.Π.Δ) ή αιτήσεις δικονομικού χαρακτήρα με κρατούμενους.
Ώρα έναρξης των δικαστικών συνεδριάσεων των αυτοφώρων ορίζεται η 12:00.
– Οι προσδιορισθείσες απολογίες αυτοφώρων συνοδειών, καθώς και οι αυτόφωρες συνοδείες κακουργημάτων και πλημμελημάτων θα γίνονται μετά τις 11:00 και κατόπιν επικοινωνίας με τα αρμόδια κατά περίπτωση δικαστικά όργανα.- Οι αποσυρθείσες υποθέσεις θα επαναπροσδιοριστούν κατά προτεραιότητα με τη στάθμιση περιπτώσεων κρατουμένων και κινδύνου παραγραφής.
– Προς διευκόλυνση της ενημέρωσης διαδίκων, μαρτύρων και συνηγόρων, η διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας δικασίμου, γνωστοποιούνται από τον γραμματέα της έδρας στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά, ενώ θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Πρωτοδικείου.
Περαιτέρω, στο πλαίσιο της εν λόγω αναστολής των εργασιών του Πρωτοδικείου, αποφασίζουμε:
Α) οι προθεσμίες κλεισίματος πολιτικών υποθέσεων, οι οποίες θα έκλειναν κανονικά τη Δευτέρα, 6.2.2023, και την Τρίτη, 7.2.2023, να παραταθούν για τη Δευτέρα, 13.2.2023.
Β) τα Τμήματα Γραμματείας του Πρωτοδικείου να παραμείνουν κλειστά και να εξυπηρετούνται μόνο αιτήματα από τα Τμήματα Γραμματείας που σχετίζονται με τις προαναφερόμενες εξαιρέσεις της αναστολής (Γραμματεία Προέδρου, Τμήματα Διοίκησης, Ασφαλιστικών Μέτρων, ΜΟΔ, Ποινικού Τμήματος – Γραμματέων Ποινικών Εδρών, Εκκαθάρισης και Ανακριτικά Τμήματα).

Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου
Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιώς

Γεώργιος Ξυνόπουλος
Πρόεδρος Πρωτοδικών

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΑΞΗ