Μενού Κλείσιμο

Διαγωνισμός Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Γ΄1206/30.07.2020, ΑΔΑ: ΨΥΥΣΩ-ΙΛΙ) η με αριθ. πρωτ. 32003/21.07.2020 κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και των Υφυπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων, με την οποία προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την εισαγωγή εκατόν ενενήντα δύο (192) σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Διοικήσεως του Πρωτοδικείου, στα τηλ. 2132157218, 2132157219, fax: 2104186106, email: off628@protodikeio-peir.gr

 

Συνημμένα:

ΦΕΚ Γ 1206-30.07.2020

Δικαιολογητικά υποψηφίων

Αίτηση για τη διαπίστωση του ήθους