Μενού Κλείσιμο

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

Με την υπ’ αριθμ 8/26-1-2022 πράξη το Τριμελές Συμβούλιο Διευθύνσεως του Πρωτοδικείου Πειραιώς

αφού έλαβε υπόψη

την αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων της Περιφέρειας Αττικής, λόγω των
αιφνίδιων και έντονων καιρικών φαινομένων για την 25η, 26η, 27η και 28η Ιανουαρίου
2022, δυνάμει των υπ’ αριθ. 4034/24.1.2022 (ΦΕΚ 186/Β/24.1.2022) και
4035/26.1.2022 (ΦΕΚ190/Β/26.1.2022) αποφάσεων του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Αποφασίζει ότι

Τα τμήματα της Γραμματείας θα παραμείνουν κλειστά για το κοινό.
Θα εξυπηρετούνται μόνο αιτήματα που σχετίζονται με εξαιρετικά επείγουσες
περιπτώσεις και εμπίπτουν στο πλαίσιο της εφαρμογής των ανωτέρω δύο
Υπουργικών αποφάσεων.
Οι προθεσμίες κλεισίματος φακέλων πολιτικών υποθέσεων,
α) που θα έκλειναν υπό κανονικές συνθήκες στις 24.1.2022 και 25.1.2022 ημέρα
Τρίτη, παρατείνονται για 31.1.2022 ημέρα Δευτέρα
β) στις 26.1.2022 ημέρα Τετάρτη παρατείνονται για Τρίτη 1.2.2022
γ) στις 27.1.2022 ημέρα Πέμπτη παρατείνονται για Τετάρτη 2.2.2022 και
δ) στις 28.2.2022 ημέρα Παρασκευή παρατείνονται για Πέμπτη 3.2.20222
αντιστοίχως.