Μενού Κλείσιμο

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “Ενίσχυση ΠΜΜΕ που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Αττική”

Με στόχο την διευκόλυνση των επιχειρήσεων στην υποβολή προτάσεων αλλά και των υπηρεσιών σας στην διαχείριση του μεγάλου όγκου αιτημάτων που σας υποβλήθηκαν, δημοσιεύτηκε πριν λίγο η 2η τροποποίηση της πρόσκλησης, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τη δυνατότητα εναλλακτικά της υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης θεωρημένης για το γνήσιο υπογραφής ή ψηφιακά
υπογεγραμμένης από τον Νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ.», που επισυνάπτεται στην πρόσκληση, αντί των πιστοποιητικών :

1) περί μη κήρυξης σε πτώχευση ή περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή σε εξυγίανση ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών
2) περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση, ή θέση σε αναγκαστική διαχείριση, ή θέση σε εξυγίανση ή σε παύση πληρωμών ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής ικανοποίησης των  πιστωτών.

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤΤ124_3327_06.11.2020_ΑΔΑ_Ψ2Σ97Λ7-8ΥΞ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ _ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V-(Ε) Υπεύθυνη Δήλωση σχετική με πιστοποιητικά πρωτοδικείων

 

Περισσότερες διευκρινίσεις στην ιστοσελίδα της ΕΛΑΝΕΤ και πιο συγκεκριμένα στη διεύθυνση:

https://www.elanet.gr/2020/10/07/enischysi-pmme-attikis-logo-covid19/