Μενού Κλείσιμο

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2024: Πράξη Αναστολής Εργασιών Δικαστηρίων για τις Ευρωεκλογές της 9/6/2024

Το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιώς κατά τη συνεδρίαση της 3ης Ιουνίου 2024 αποφάσισε ότι:

Κατά το χρονικό διάστημα από την 5η Ιουνίου έως και την 12η Ιουνίου 2024:

  1. Δεν θα εκδικαστούν οι πολιτικές υποθέσεις, που έχουν προσδιορισθεί για συζήτηση, κατά την τακτική και τις ειδικές διαδικασίες του Πολυμελούς και Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, πλην των πολιτικών υποθέσεων, που εκδικάζονται, κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
  2. Οι προσωρινές διαταγές θα εκδικάζονται κανονικά και ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου δύναται να προσδιορίζει τις αιτήσεις των ασφαλιστικών μέτρων και τις αιτήσεις χορηγήσεως προσωρινής διαταγής, εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος. Η κατάθεση δικογράφων στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων καθώς και η κατάθεση σημειωμάτων στις δίκες των ασφαλιστικών μέτρων δεν αναστέλλεται.
  3. Προσωρινές διαταγές επί υποθέσεων εκουσίας δικαιοδοσίας που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης ή ορίστηκε ότι ισχύουν υπό τον όρο της συζήτησης της υπόθεσης σε ορισμένη δικάσιμο, εφόσον η υπόθεση επρόκειτο να εκδικασθεί κατά το χρονικό διάστημα από την 5η Ιουνίου έως και την 12η Ιουνίου 2024, παρατείνονται αυτοδικαίως, με την παρούσα πράξη, έως τη συζήτηση της υπόθεσης, όποτε η τελευταία προσδιορισθεί κατά τα υπ’ αριθ. 5 αναφερόμενα.
  4. Ως προς την λειτουργία της Γραμματείας του Πρωτοδικείου:

α) Το Πολιτικό Τμήμα θα δέχεται την κατάθεση των δικογράφων, τα οποία, κατά την κρίση της Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου, έχουν επείγοντα χαρακτήρα (π.χ. λήξη προθεσμιών, κίνδυνος παραγραφής κλπ).

β) Δικαστικές αποφάσεις θα δημοσιεύονται σε όλες τις διαδικασίες κατά τη διάρκεια αναστολής εργασιών του Δικαστηρίου.

γ) Το Τμήμα γραμματέων έδρας πολιτικών υποθέσεων θα παραλαμβάνει ισχυρισμούς του άρθρου 237 παρ. 5 ΚΠολΔ, κατά τα λοιπά οι οριζόμενες στον ΚΠολΔ προθεσμίες κατάθεσης προτάσεων και κλεισίματος φακέλων παρατείνονται, για όσες εξ αυτών λήγουν εντός του χρονικού διαστήματος αναστολής, μέχρι και τις 19 Ιουνίου 2024.

γ) Το χρονικό διάστημα από την 5η Ιουνίου έως και την 12η Ιουνίου 2024 συνυπολογίζεται κανονικά για κάθε είδους άλλη προθεσμία.

δ) Το Τμήμα Ειδικών Διαδικασιών θα παραλαμβάνει τις αιτήσεις διαταγής πληρωμής, οι οποίες, κατά την κρίση της Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου, έχουν επείγοντα χαρακτήρα, όπως και θα εκδίδει τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό του Δικαστηρίου πιστοποιητικά, τα οποία, κατά την κρίση του Προέδρου του Δικαστηρίου, έχουν επείγοντα χαρακτήρα.

  1. Όλες οι υποθέσεις που κατά τα ανωτέρω δεν θα εκφωνηθούν, θα προσδιορισθούν οίκοθεν με πράξη του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης, με ενημέρωση από τις αρμόδιες Γραμματείες της πλατφόρμας gov.gr, που θα επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων (άρθρο 260 παρ. 4 ΚΠολΔ).
  2. Οι ποινικές δίκες που θα αρχίσουν στο ακροατήριο πριν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής και δεν θα περατωθούν την ίδια ημέρα, συνεχίζονται μετά την ημερομηνία λήξης της αναστολής, εξαιρούνται δε της αναστολής:

α) οι περιπτώσεις αυτόφωρης διαδικασίας, β) οι υποθέσεις με κίνδυνο παραγραφής,

γ) οι υποθέσεις κακουργημάτων (ή πλημμελημάτων ανηλίκων που αν τα τελούσε ενήλικος, θα ήσαν κακούργημα), με προσωρινά κρατούμενους, με επικείμενη λήξη του ανώτατου ορίου προσωρινής κράτησης,

δ) οι περιπτώσεις έναρξης των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων κατά τον μήνα Ιούνιο 2024.

Εξάλλου, στις ποινικές δίκες που έχουν αρχίσει πριν την 5η Ιουνίου 2024 και έχει διακοπεί η σχετική συνεδρίαση για δικάσιμο εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος της προεκτεθείσας αναστολής, το δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, αποφασίζει κατά περίπτωση για την εκδίκαση ή την εκ νέου διακοπή αυτών, λαμβανομένων υπόψη και των ανωτέρω εξαιρέσεων.

40/2024 ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ