Μενού Κλείσιμο

Επαναπροσδιορισμός Ματαιωθεισών Υποθέσεων

Αριθμός 36/2020

ΠΡΑΞΗ

 του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως Πρωτοδικείου Πειραιώς

Συνεδρίαση της  1ης Ιουνίου  2020

Αποφασίζει ότι:

α) Με πράξη του προέδρου του δικαστηρίου θα ορισθεί ημέρα και ώρα συζητήσεως κάθε πολιτικής υποθέσεως, που ματαιώθηκε, διαρκούσης της αναστολής, ήτοι από 13-3-2020 έως και 31-5-2020. Οι ως άνω υποθέσεως θα προσδιορισθούν κατά προτεραιότητα, στις δικασίμους, που έχουν προσδιορισθεί για τα χρονικά διαστήματα από 1η-7-2020 έως 15-7-2020 και από 1η-9-2020 έως 15-9-2020 με την υπ’ αριθμ. 35/2020 πράξη μας. Η εγγραφή αυτών των υποθέσεων στο πινάκιο ή έκθεμα γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Προς ενημέρωση των διαδίκων η νέα δικάσιμος κάθε υποθέσεως θα γνωστοποιείται από τον γραμματέα στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς και θα αναρτάται στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr. Στην ως άνω γνωστοποίηση θα αναγράφονται ο αριθμός γενικής και ειδικής καταθέσεως του δικογράφου, του οποίου η συζήτηση ματαιώθηκε, κατά την διάρκεια της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και ο αριθμός της πράξεως, με την οποία η υπόθεση εισάγεται οίκοθεν για συζήτηση, ώστε οι πληρεξούσιοι δικηγόροι να μπορούν να αντιστοιχίσουν τον αρχικό αριθμό καταθέσεως με τον αριθμό της πράξεως. Επίσης, κατάσταση με τα πινάκια ή τα εκθέματα των δικασίμων των χρονικών διαστημάτων από 1η-7-2020 έως 15-7-2020 και από 1η-9-2020 έως 15-9-2-2020, θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του Πρωτοδικείου, με αναγραφή για κάθε υπόθεση και του αρχικού ΓΑΚ και του αριθμού της πράξεως.

β) Με πράξη του προέδρου του δικαστηρίου θα ορισθεί ημέρα και ώρα συζητήσεως κάθε πολιτικής υποθέσεως της παλαιάς τακτικής διαδικασίας του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, που αναβλήθηκε αυτεπαγγέλτως, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 74 παρ. 3 του Ν. 4690/2020. Οι ως άνω υποθέσεις θα προσδιορισθούν κατά προτεραιότητα, στις δικασίμους, που έχουν ανοιχθεί για τα χρονικά διαστήματα από 1η-7-2020 έως 15-7-2020 και από 1η-9-2020 έως 15-9-2020 με την υπ’ αριθμ. 35/2020 πράξη μας. Η εγγραφή αυτών των υποθέσεων στο πινάκιο ή έκθεμα γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Προς ενημέρωση των διαδίκων η νέα δικάσιμος κάθε υποθέσεως θα γνωστοποιείται από τον γραμματέα στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς και θα αναρτάται στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr. Στην ως άνω γνωστοποίηση θα αναγράφονται ο αριθμός γενικής και ειδικής καταθέσεως του δικογράφου, που αναβλήθηκε και  ο αριθμός γενικής και ειδικής καταθέσεως της πράξεως, με την οποία η υπόθεση εισάγεται οίκοθεν για συζήτηση, ώστε οι πληρεξούσιοι δικηγόροι να μπορούν να αντιστοιχίσουν τον αρχικό αριθμό καταθέσεως με τον αριθμό της πράξεως.

γ) Για τις δικασίμους του χρονικού διαστήματος από 1η-6-2020 έως και 15-9-2020, ο πρόεδρος του δικαστηρίου θα κατανέμει χρονικά εντός της αυτής ημέρας τις εγγεγραμμένες στο πινάκιο ή έκθεμα υποθέσεις και ο καταμερισμός αυτός θα γνωστοποιείται από τον γραμματέα κατά την προηγούμενη της δικασίμου εργάσιμη ημέρα, στους διαδίκους και τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους, με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς, στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους  και με ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών solon.gov.gr και την ηλεκτρονική σελίδα του Πρωτοδικείου. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του αρμόδιου Τμήματος της γραμματείας του Πρωτοδικείου., στην οποία θα υποβάλλονται τα αιτήματα αναβολών της παραγράφου 4 του άρθρου 74 του Ν. 4690/2020 ή συζητήσεως της υποθέσεως στην αρχή της διαδικασίας κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5 του ως άνω άρθρου είναι το off502@protodikeio-peir.gr.

δ) Προσωρινές διαταγές των άρθρων 691 Α΄ και 781 του Κ.Πολ.Δ., καθώς και προσωρινές διαταγές ή διατάξεις αποφάσεων επί αιτήσεων αναστολής της εκτελέσεως ή της εκτελεστότητας σε υποθέσεις κάθε φύσεως και διαδικασίας, οι οποίες χορηγήθηκαν μέχρι την ματαιωθείσα λόγω της αναστολής των δικών συζήτηση της σχετικής αιτήσεως ή ορίσθηκε ότι ισχύουν υπό τον όρο διεξαγωγής της συζητήσεως αυτής, λογίζονται αυτοδικαίως παραταθείσες μέχρι τη νέα δικάσιμο, που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 7.

ε) Αιτήσεις για την συναινετική ανάκληση, εξάλειψη, μεταρρύθμιση συναινετικής προσημείωσης υποθήκης θα κατατίθενται στην γραμματεία των ασφαλιστικών μέτρων σε ημέρα και ώρα για την οποία θα ενημερώνεται ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αιτούντος/της αιτούσας, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία του με την γραμματεία των ασφαλιστικών μέτρων στα τηλέφωνα 2132157174, 2132157256 και 2104520354. Η συζήτηση θα διεξάγεται εγγράφως, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 του Κ.Πολ.Δ. και οι διάδικοι παρίστανται στο ακροατήριο του δικαστηρίου, με δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 242 του Κ.Πολ.Δ. Κατά τα λοιπά ζητήματα, εφαρμόζεται το άρθρο 17 του Ν. 4684/2020.

στ) Ως προς την λειτουργία της γραμματείας του Δικαστηρίου, η κατάθεση δικογράφων θα πραγματοποιείται καθημερινά από ώρα 08.00 πμ έως 14.00 στο αρμόδιο Τμήμα της γραμματείας του Δικαστηρίου, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως του πληρεξουσίου δικηγόρου με τον υπάλληλο του Τμήματος. Συγκεκριμένα, ο πληρεξούσιος δικηγόρος, που ενδιαφέρεται να καταθέσει δικόγραφο, θα επικοινωνεί τηλεφωνικά με την γραμματεία (τηλ. 2132157255 και 2132157176) ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (ηλεκτρονική διεύθυνση off516@protodikeio-peir.gr) και θα ενημερώνεται για την ακριβή ώρα, που θα πρέπει να προσέλθει.

Το αυτό ισχύει και για τις αιτήσεις για την έκδοση διαταγών πληρωμής. Το τηλέφωνο του αρμοδίου τμήματος της Γραμματείας είναι 2132157184 και η ηλεκτρονική διεύθυνση off524@protodikeio-peir.gr.

Στην γραμματεία ασφαλιστικών θα κατατίθενται κανονικά αιτήσεις με κάθε αντικείμενο, αλλά για την αποφυγή συνωστισμού η κατάθεση θα γίνεται, σε ημέρα και ώρα για την οποία θα ενημερώνεται ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αιτούντος/ της αιτούσας, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία του με την γραμματεία των ασφαλιστικών μέτρων στα τηλέφωνα 2132157174, 2132157256 και 2104520354 (off514@protodikeio-peir.gr).

Αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων, κατόπιν αιτήσεως τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση off523@protodikeio-peir.gr. Για την αποστολή επίσημου αντιγράφου δικαστικής αποφάσεως, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή δικαστικού υπαλλήλου απαιτείται υποβολή ηλεκτρονικής αιτήσεως στην ίδια διεύθυνση από δικηγόρο, που πρέπει να φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή και να έχει καταβάλει ηλεκτρονικά το απαιτούμενο ηλεκτρονικό παράβολο (στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός παραβόλου) ή απλή ηλεκτρονική αίτηση στην ίδια διεύθυνση για την παραλαβή του σε έντυπη μορφή από την γραμματεία του δικαστηρίου, σε ημέρα και ώρα, που θα καθορίζεται κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως (αριθμός τηλεφώνου 2132157183, 2104288140) .

Το αυτό ισχύει και για τις αποφάσεις των ασφαλιστικών μέτρων, με αποστολή του αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση off514@protodikeio-peir.gr.

Ως προς τις αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών και την χορήγηση αντιγράφων, το Πρωτοδικείο Πειραιώς παρέχει, μέσω της διαδικτυακής πύλης solon.gov.gr, την δυνατότητα ηλεκτρονικής καταθέσεως αιτήσεως εκδόσεως και παραλαβής των ανωτέρω εγγράφων. Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση για την έκδοση κάποιου πιστοποιητικού ή για την χορήγηση αντιγράφου και δεν μπορούν να το λάβουν ηλεκτρονικά, θα ενημερώνονται τηλεφωνικά από το αρμόδιο Τμήμα της γραμματείας ότι είναι έτοιμο και για την συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, που θα μπορούν να το παραλάβουν. Υπόλοιπες αιτήσεις, που δεν κατατίθενται ηλεκτρονικά, θα γίνονται δεκτές, μόνον κατόπιν εγκρίσεως του Προέδρου του Δικαστηρίου.

ζ) Ως προς τα ληφθέντα υγειονομικά μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19, επισημαίνεται ότι οι δικαστές, οι γραμματείς, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και οι διάδικοι είναι υποχρεωμένοι να φέρουν προστατευτική μάσκα και να τηρεί το όριο αποστάσεως 1,5 μέτρου τουλάχιστον. Το ανώτατο όριο εισερχομένων ατόμων εντός των μικρών αιθουσών καθορίζεται σε 20-25, με ανάλογη αύξηση αριθμού για τις μεγαλύτερες αίθουσες. Αντισηπτικό θα υπάρχει διαθέσιμο σε όλους τους χώρους του καταστήματος

 

ΠΡΑΞΗ 36/2020 (Ορθή Επανάληψη)