Μενού Κλείσιμο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ΓΔΟΥ 614/30-6-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ τ.Β΄, 2841/30-6-2021), τροποποιείται η υπ΄ αριθμ. ΓΔΟΥ 420/23-4-2021 κοινή υπουργική απόφαση ως εξής:

  1. Η παρ. 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Εφόσον η επιχείρηση ενισχύεται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει να υποβάλει, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ”myBusinessSupport“, μέχρι την 16η Ιουλίου 2021 τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ.Β. της παρούσας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Ειδικότερα, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, για τα Δικαστήρια εντός ΟΣΔΔΥ-ΠΠ που διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα, αναζητείται αυτεπαγγέλτως, με αποστολή σχετικών στοιχείων από την ΑΑΔΕ, όπως ενδεικτικά Α.Φ.Μ., έδρα, επωνυμία.»