Μενού Κλείσιμο

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 21/5/2023

Το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιώς, κατά τη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2023 αποφάσισε ότι:

Κατά το χρονικό διάστημα από την 17η Μαΐου 2023 έως και την 24η Μαΐου 2023:

  1. Δεν θα εκδικαστούν οι πολιτικές υποθέσεις, που έχουν προσδιορισθεί για συζήτηση, κατά την τακτική και τις ειδικές διαδικασίες του Πολυμελούς και Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, πλην των πολιτικών υποθέσεων, που εκδικάζονται, κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
  2. Οι προσωρινές διαταγές θα εκδικάζονται κανονικά και ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου δύναται να προσδιορίζει τις αιτήσεις των ασφαλιστικών μέτρων και τις αιτήσεις χορηγήσεως προσωρινής διαταγής, εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος. Η κατάθεση δικογράφων στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων καθώς και η κατάθεση σημειωμάτων στις δίκες των ασφαλιστικών μέτρων δεν αναστέλλεται.
  3. Προσωρινές διαταγές επί υποθέσεων εκουσίας δικαιοδοσίας που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης ή ορίστηκε ότι ισχύουν υπό τον όρο της συζήτησης της υπόθεσης σε ορισμένη δικάσιμο, εφόσον η υπόθεση επρόκειτο να εκδικασθεί κατά το χρονικό διάστημα από Τετάρτη 17 Μαΐου 2023 έως και Τετάρτη 24 Μαΐου 2023, παρατείνονται αυτοδικαίως, με την παρούσα πράξη, έως τη συζήτηση της υπόθεσης, όποτε η τελευταία προσδιορισθεί κατά τα υπ’ αριθ. 5 αναφερόμενα.
  4. Ως προς την λειτουργία της Γραμματείας του Πρωτοδικείου:

α) Το Πολιτικό Τμήμα θα δέχεται την κατάθεση των δικογράφων, τα οποία, κατά την κρίση της Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου, έχουν επείγοντα χαρακτήρα (π.χ. λήξη προθεσμιών, κίνδυνος παραγραφής κλπ).

β) Το Τμήμα γραμματέων έδρας πολιτικών υποθέσεων θα παραλαμβάνει ισχυρισμούς του άρθρου 237 παρ. 5 ΚΠολΔ, κατά τα λοιπά οι οριζόμενες στον ΚΠολΔ προθεσμίες κατάθεσης προτάσεων και κλεισίματος φακέλων παρατείνονται για όσες εξ αυτών λήγουν εντός του χρονικού διαστήματος αναστολής, μέχρι και τις 31 Μαΐου 2023.

γ) Το χρονικό διάστημα από την 17η Μαΐου 2023 έως και την 24η Μαΐου 2023 συνυπολογίζεται κανονικά για κάθε είδους άλλη προθεσμία.

δ) Το Τμήμα Ειδικών Διαδικασιών θα παραλαμβάνει τις αιτήσεις διαταγής πληρωμής, οι οποίες, κατά την κρίση της Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου, έχουν επείγοντα χαρακτήρα, όπως και θα εκδίδει τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό του Δικαστηρίου πιστοποιητικά, τα οποία, κατά την κρίση του Προέδρου του Δικαστηρίου, έχουν επείγοντα χαρακτήρα.

  1. Όλες οι υποθέσεις που κατά τα ανωτέρω δεν θα εκφωνηθούν, θα προσδιορισθούν οίκοθεν με πράξη του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης, με ενημέρωση από τις αρμόδιες Γραμματείες της πλατφόρμας solon.gov.gr, που θα επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων (άρθρο 260 παρ. 4 ΚΠολΔ).
  2. Οι ποινικές δίκες που θα αρχίσουν στο ακροατήριο πριν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής και δε θα περατωθούν την ίδια ημέρα, συνεχίζονται μετά την ημερομηνία λήξης της αναστολής, εξαιρούνται δε της αναστολής οι υποθέσεις που εκδικάζονται με την αυτόφωρη διαδικασία καθώς και οι περιπτώσεις εκδίκασης των κακουργημάτων σε περιπτώσεις που λήγει το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης των κατηγορούμενων.

33-2023_ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ