Μενού Κλείσιμο

ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ

ΠΡΑΞΗ
53/2022

Η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εψετείου

Πειραιώς

Με τη με αριθμό ΔΙα/Γ.Π.οικ. 27397 ΦΕΚ 2369/ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/14 Μαΐου 2022 ΚΥΑ, με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, πλην άλλων προβλέπεται. ότι με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του οικείου
δικαστηρίου ή εισαγγελίας, που τοιχοκολλάται στην είσοδο του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα τους, εφόσον διαθέτουν, ορίζονται τα
ειδικότερα ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των εργασιών τους, καθώς και όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται υπ’ ευθύνη τους, για την ασφαλή λειτουργία
του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας ενόψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Κατόπιν τούτου και ενόψει της αναγκαιότητας της προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σε χώρους με πολυπληθές κοινό, αποφασίζουμε τη χρήση μάσκας στους διαδρόμους και στα
ακροατήρια των Δικαστηρίων, καθώς και στους ανελκυστήρες του Δικαστικού Μεγάρου.
Η παρούσα να τοιχοκολληθεί στην είσοδο του Μεγάρου, των ανελκυστήρων, στα ακροατήρια και να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των υπηρεσιών.
ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ

Η ΠΡΑΞΗ 53/2022