Μενού Κλείσιμο

Πράξη 27/2021 του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιώς αναφορικά με τη λειτουργία του δικαστηρίου από 27/3/2021, ώρα 06:00 π.μ. έως και 5/4/2021, ώρα 06:00 π.μ.

Αριθμός   27/2021 

ΠΡΑΞΗ 

του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως Πρωτοδικείου Πειραιώς

Συνεδρίαση της 27ης  Μαρτίου 2021

 

Αποφασίζει  ότι:   Κατά το χρονικό διάστημα, από τη Σάββατο 27 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 (σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 της άνω ΚΥΑ, όπου προβλέπεται ρητή εξαίρεση του χρονικού ορίου ισχύος των διατάξεων αυτής για τις περιοχές της περ. α της παρ. 1Α του άρθρου 1 ίδιας ΚΥΑ), θα ισχύσουν οι ίδιες ρυθμίσεις με αυτές που περιέχονται στις υπ’ αριθμ. 16/12-2-2021,  19/1-3- 2021, 23/16-3-2021 και 24/20-3-2021 πράξεις μας.

 

ΠΡΑΞΗ 27-2021