Μενού Κλείσιμο

Πράξη 33/2021 του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιώς αναφορικά με τη λειτουργία του δικαστηρίου από 13/4/2021, ώρα 06:00 π.μ. έως και 19/4/2021, ώρα 06:00 π.μ.

Αριθμός 33/2021

ΠΡΑΞΗ
του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως Πρωτοδικείου Πειραιώς
Συνεδρίαση της 10ης Απριλίου 2021

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΤΙ

Σύμφωνα με το σημείο <<β>> της παραγράφου 1 του άρθρου 14 της υπ’ αριθμ. Αριθ. Πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ.: 22439/10-4-2021, (ΦΕΚ Β’ 1441/2021), άνω ΚΥΑ, όπου αναφέρεται ότι <<στις περιοχές του σημείου 4 του πίνακα της παρ. 1Β του άρθρου 1 οι σχετικές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σε κάθε περίπτωση την Τρίτη, 13 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00. Μέχρι τότε διατηρείται σε ισχύ το σημείο 4 του πίνακα της παρ. 1Β του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.20651/2.4.2021 (Β’ 1308) κοινής υπουργικής απόφασης>> κατά το χρονικό διάστημα από τη
Τρίτη 13 Απριλίου 2021 και ώρα 06:00 π.μ. έως και τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και ώρα 06:00 π.μ.:
α) Αναστέλλονται προσωρινά οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών τμημάτων του.
β) Εξαιρούνται από την άνω προσωρινή αναστολή και θα διεξάγονται:
βα) Οι δίκες της τακτικής διαδικασίας α΄ βαθμού, οι οποίες εκδικάζονται σύμφωνα με το Ν. 4335/2015.
ββ) Οι δίκες ενδίκων μέσων που αφορούν εργατικές διαφορές και ανακοπές κατά της εκτελεστικής διαδικασίας, οι οποίες έχουν εκδικασθεί στον πρώτο βαθμό αντιμωλία των διαδίκων. Οι δίκες αυτές θα γίνονται είτε με αυτοπρόσωπη παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, είτε με δήλωση των άρθρων 242 και 524 ΚΠολΔ, η οποία θα υποβάλλεται έστω και από έναν εκ των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων.
βγ) Οι δίκες ανακοπών κατά της εκτελεστικής διαδικασίας, στις οποίες δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.
βδ) Οι δίκες εργατικών διαφορών, στις οποίες δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.
βε) Οι δίκες διατροφών από το νόμο, επιμελείας και επικοινωνίας, στις οποίες δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.
βστ) Οι δίκες εφέσεων κατά ερήμην αποφάσεων, εισαγομένων κατά το άρθρο 528 ΚΠολΔ, που αφορούν εργατικές διαφορές και ανακοπές κατά της εκτελεστικής διαδικασίας, στις οποίες δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο.
βζ) Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εργατικές διαφορές, ανακοπές και αιτήσεις αναστολής κατά της εκτελεστικής διαδικασίας, διατροφές από το νόμο, επιμέλεια και επικοινωνία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής και ακίνητης περιουσίας, ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ΄αρθρο 738Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών, καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ, στις οποίες δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο. Το έκθεμα των υποθέσεων αυτών πλην των ναυτικών διαφορών που εκδικάζονται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, θα διαμοιράζεται σε δύο κατά το δυνατόν ίσα μέρη όπου κάθε μέρος από αυτά θα περιλαμβάνει υποθέσεις αυτού, οριζόμενες κατ’ αύξοντα αριθμό καταχώρησής τους. Οι υποθέσεις του Α΄ Μέρους θα εκφωνούνται και θα συζητούνται μεταξύ 09:30 πμ έως 11.00 π.μ. και του Β΄ Μέρους από 11.00 π.μ. μέχρις εξαντλήσεως του οικείου εκθέματος. Αιτήσεις για παροχής νομικής βοήθειας επιτρέπονται μόνον για τις υποθέσεις που εξαιρούνται της αναστολής και περιγράφονται ειδικότερα στο πλαίσιο της ανωτέρω ΚΥΑ, θα συζητούνται ημερησίως κατά ανώτατο όριο πέντε υποθέσεις, οι δε ενδιαφερόμενοι θα επικοινωνούν πρώτα με τη Γραμματεία των Ασφαλιστικών Μέτρων για τον τρόπο και χρόνο υποβολής της αίτησής τους.
– Στις άνω περιπτώσεις υπό στοιχεία ββ, βγ, βε, βστ και βζ υπάγεται και η εκδίκαση παραδεκτώς σωρευμένων αιτημάτων στο ίδιο δικόγραφο.
βη) Οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας πρώτου βαθμού, οι δίκες πρώτου βαθμού που αφορούν σε ειδικούς νόμους οι οποίες δικάζονται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες, αποκλειστικά με τη δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων. Στην περίπτωση αυτή, θα λαμβάνει χώρα την προτεραία της δικασίμου έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, η οποία θα κοινοποιείται στις γραμματείες του Δικαστηρίου με τη χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, το αργότερο μέχρι τις 13:00. Η σχετική δήλωση πρέπει
να αναφέρει τον αριθμό ΓΑΚ/ΕΑΚ του εισαγωγικού δικογράφου, τον αρχικό αριθμό πινακίου, τα στοιχεία των διαδίκων και τα στοιχεία των πληρεξουσίων δικηγόρων. Εφόσον όλοι οι διάδικοι έχουν υποβάλει την άνω δήλωση, η υπόθεση θα συζητείται με την παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, χωρίς εξέταση μαρτύρων. Δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης εκ μέρους του Εισαγγελέα, όταν παρίσταται ως διάδικος. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει υποβληθεί η άνω δήλωση από τους πληρεξουσίους δικηγόρους των διαδίκων, οι υποθέσεις θα αποσύρονται και δεν θα συζητούνται, χωρίς να απαιτείται η παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων. Προς τούτο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι θα πρέπει να μεριμνούν για τον έλεγχο των πινακίων και εφόσον η υπόθεση που τους αφορά εισάγεται προς εκφώνηση κατόπιν έγκαιρης υποβολής των εγγράφων δηλώσεων για μη εξέταση μαρτύρων σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα πρέπει να παρίστανται νομίμως σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ΚΠολΔ προς αποφυγή ερημοδικίας. Ειδικώς και κατ΄εξαίρεση στις δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας που έχουν ως αντικείμενο τη θέση σε δικαστική συμπαράσταση και στις δίκες των άρθρων 68 επ. του Ν. 4307/2014, δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο. Κατά τελολογική προσέγγιση των ρυθμίσεων της ΚΥΑ και δη για το εξαιρετικό καθεστώς εκδίκασης των υποθέσεων χωρίς δήλωση του Εισαγγελέα, όταν είναι διάδικος και της χρήσης εμμάρτυρης απόδειξης, για τις υποθέσεις ακούσιας νοσηλείας που έχουν προσδιορισθεί να δικασθούν κατά τη δικάσιμο της 20-4-2021, δεν απαιτείται η υποβολή δήλωσης περί συζήτησης της υπόθεσης την προτεραία της δικασίμου.
– Συναινετικά αιτήματα αναβολής για τις προαναφερθείσες περιπτώσεις υπό στοιχεία (ββ) έως και (βη) θα υποβάλλονται σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 83 Ν. 4790/2021.
βθ) Οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας δευτέρου βαθμού, οι δίκες δευτέρου βαθμού που αφορούν σε ειδικούς νόμους οι οποίες εκδικάζονται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και οι δίκες δευτέρου βαθμού του Ν. 3869/2010 και του άρθρου 1 Ν. 4745/2020, οι οποίες θα γίνονται με αυτοπρόσωπη παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων και αποκλειστικά με τη δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων. Δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης εκ μέρους του Εισαγγελέα, όταν παρίσταται ως διάδικος.
– Το πινάκιο όλων των υποθέσεων που προαναφέρθηκαν (πλην των εκθεμάτων υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων για τα οποία προβλέφθηκε ειδικότερα ως άνω ) θα διαμοιράζεται σε τρία κατά το δυνατόν ίσα μέρη όπου κάθε μέρος από αυτά θα περιλαμβάνει υποθέσεις αυτού, οριζόμενες κατ’ αύξοντα αριθμό καταχώρησής τους. Οι υποθέσεις του Α΄ Μέρους θα εκφωνούνται και θα συζητούνται μεταξύ 09:00 πμ έως 11.00 π.μ. , του Β΄ Μέρους από 11.00 π.μ. έως 13.00 π.μ. και του Γ΄ Μέρους από 13.00 π.μ. μέχρις εξαντλήσεως του πινακίου.
– Προεκφωνήσεις υποθέσεων ΔΕΝ θα γίνονται και κάθε υπόθεση θα εκφωνείται (ή θα ματαιώνεται η συζήτησή της) κατά την αριθμητική και χρονική σειρά της στο πινάκιο, όπως προεκτέθηκε.
– Με ευθύνη του Προϊσταμένου του Τμήματος Γραμματέων Έδρας Πολιτικών Υποθέσεων της Γραμματείας του Πρωτοδικείου το αργότερο μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης ημέρας θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Πρωτοδικείου και θα κοινοποιείται διαδικτυακά στις
ιστοσελίδες των Δικηγορικών Συλλόγων Πειραιώς και Αθηνών ως και σε αυτή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εφόσον υπάρχει σχετική υπόθεση προς εκδίκαση, το πινάκιο ή το έκθεμα των υποθέσεων που πρόκειται να εκδικασθούν την επόμενη ημέρα, με κατανομή των υποθέσεων σε μέρη και με αναγραφή της ώρας εκδίκασης κάθε μέρους κατά τα ανωτέρω ειδικότερα αναφερόμενα.
βι) Οι αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών, οι οποίες συζητούνται δια υπομνημάτων των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων και χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας, ο οποίος ορίζει τη διάρκεια παράτασης των προσωρινών διαταγών
γ -. Η όρκιση πραγματογνωμόνων.
δ -. Η κατάθεση αιτήσεων έκδοσης διαταγών πληρωμής και απόδοσης χρήσης μισθίου μόνο σε εξαιρετικά κατεπείγουσες περιπτώσεις, μετά από έγκριση του Διευθύνοντος.
ε -. Η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας.
στ -. Η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων, καθώς και η κλήρωση των συνθέσεων για την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων και των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων σε όσα δικαστήρια της χώρας προβλέπεται κλήρωση.
ζ -. Η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης.
η – . Οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2022, καθώς και πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2021. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών.
θ -. Η εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ, ν. 4620/2019, Α’ 96), ακύρωσης της διαδικασίας κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα 430 και 431 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557 ΚΠΔ, καθώς και των αιτήσεων που αφορούν στον καθορισμό συνολικής ποινής κατά το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσμίας κατά τα άρθρα 80 του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα (ΠΚ, ν. 4619/2019, Α 95) και 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ (π.δ. 283/1985, Α 106) και στη μετατροπή της χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 5 του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ.
ι -. Η δημοσίευση αποφάσεων.
Περαιτέρω:
Η Γραμματεία του Δικαστηρίου θα λειτουργεί με το αναγκαίο προσωπικό για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Υπηρεσίας. Θα χορηγείται ειδική άδεια: α) απουσίας και παροχής τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό και κατά το μέγιστο δυνατό ποσοστό και β) σε υπαλλήλους που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου.
Η εξυπηρέτηση κοινού θα πραγματοποιείται σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.
Η επικύρωση υπογραφής στο πλαίσιο της Σύμβασης της Χάγης θα πραγματοποιείται κανονικά, κατόπιν όμως προηγούμενης τηλεφωνικής συνεννόησης με το οικείο Τμήμα της Γραμματείας του Πρωτοδικείου.
Η γραμματεία της Νέας Τακτικής Διαδικασίας Μονομελούς και Πολυμελούς (ν. 4335/2015) θα λειτουργεί κανονικά για την κατάθεση προτάσεων (100 ημερών) και προσθηκών και θα εξυπηρετεί επίσης στην κατάθεση προτάσεων και προσθηκών της «παλαιάς» τακτικής διαδικασίας (προκατάθεση 20 ημερών). Επίσης τα επιμέρους τμήματα της Γραμματείας των λοιπών διαδικασιών θα λειτουργούν για την εξυπηρέτηση των υποθέσεων που θα εκδικαστούν στο πλαίσιο της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α.
Στις διαδικασίες για τις οποίες λειτουργεί η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων τα εν λόγω δικόγραφα κατατίθενται για το χρονικό διάστημα ισχύος της ΚΥΑ αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Για τις λοιπές διαδικασίες θα κατατίθενται δικόγραφα και με φυσική παρουσία αλλά εφαρμόζεται αυστηρά το σύστημα κατάθεσης, μετά από τηλεφωνικό ραντεβού, με δυνατότητα περαιτέρω εξυπηρέτησης. αν οι συνθήκες το επιτρέπουν και μετά από έγκριση του Προέδρου του Δικαστηρίου.
Ειδικά για τους δικηγόρους που δεν έχουν αποκτήσει ηλεκτρονική υπογραφή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή ελλείψεων, η εκ μέρους τους κατάθεση δικογράφων θα γίνεται με ραντεβού κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής συνεννόησης με το οικείο Τμήμα της Γραμματείας του Πρωτοδικείου.
Το Τμήμα του Πολιτικού αρχείου θα λειτουργεί μόνο για την εξυπηρέτηση ηλεκτρονικών αιτημάτων μέσω της ιστοσελίδας του Πρωτοδικείου. Με φυσική παρουσία θα εξυπηρετούνται εξαιρετικά κατεπείγουσες περιπτώσεις, μετά από τηλεφωνικό ραντεβού, υπό τον όρο της απόδειξης του κατεπείγοντος και μόνο για υποθέσεις που εκδικάζονται, σύμφωνα με την παρούσα ΚΥΑ και μετά από έγκριση του Προέδρου του Πρωτοδικείου. Όσον αφορά την έκδοση πιστοποιητικών, θα χορηγούνται μόνον όσα εκδίδονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος www.solon.gov.gr. Το Τμήμα του Ποινικού Αρχείου θα λειτουργεί μόνο για την εξυπηρέτηση εξαιρετικά επειγουσών περιπτώσεων κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με το αρμόδιο Τμήμα.
Εφιστάται η προσοχή όλων για την αυστηρότατη τήρηση των μέτρων ασφαλούς εισόδου και παραμονής στο χώρο του Πρωτοδικείου Πειραιώς, όπου σε τακτά χρονικά διαστήματα λαμβάνουν χώρα καθαρισμοί και απολυμάνσεις.
Η είσοδος πολιτών και Δικηγόρων στο χώρο του Πρωτοδικείου για όλο το χρονικό διάστημα εφαρμογής των μέτρων θα γίνεται ως ακολούθως:
α. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι θα εισέρχονται αποκλειστικά με την επίδειξη της δικηγορικής τους ταυτότητας.
β. Η είσοδος πολιτών θα είναι επιτρεπτή με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας: α) για τις ποινικές δίκες ή ανακριτικές κλήσεις με την επίδειξη κλητηρίου θεσπίσματος/κλήσης Εισαγγελικής ή Ανακριτικής αρχής ή βεβαίωσης πληρεξουσίου Δικηγόρου ότι ο κάτοχος του εγγράφου τυγχάνει κατηγορούμενος ή μάρτυρας σε δίκη που έχει εισαχθεί στο έκθεμα ποινικού δικαστηρίου ή σε διαδικασία ενώπιον ανακριτή, β) για τις πολιτικές δίκες με την βεβαίωση πληρεξούσιου δικηγόρου για τις περιπτώσεις που κατά την ΚΥΑ επιτρέπεται.
Εντός των χώρων του Πρωτοδικείου, γραφεία και αίθουσες, είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας ή ασπίδας προστασίας προσώπου από τους δικαστές, εισαγγελείς, γραμματείς, συνηγόρους, διαδίκους και λοιπούς παρισταμένους. Το ανώτατο όριο των εισερχομένων σε κάθε αίθουσα ακροατηρίου καθορίζεται στα δεκαπέντε (15) άτομα, με την αστυνομική φρουρά να ελέγχει την τήρηση του 1,5 μέτρου αποστάσεως μεταξύ φυσικών προσώπων. Συσκευασίες με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα θα υπάρχουν στην είσοδο του καταστήματος, στις εισόδους κάθε δικαστικής αίθουσας, που συνεδριάζει δικαστήριο, στα έδρανα των δικηγόρων και τις έδρες αυτών των αιθουσών, στην είσοδο των γραφείων της γραμματείας, που εξυπηρετούν κοινό, καθώς και στα wc.
Τα τηλέφωνα κι οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των γραμματειών βρίσκονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Πρωτοδικείου Πειραιώς https://www.protodikeio-peir.gr στο μενού Τηλέφωνα Υπηρεσίας – Email και ειδικότερα:

502 Γραμματεία Πολιτικών Εδρών 2132157162 off502@protodikeio-peir.gr
503 Γραμματείς Τακτικής Μονομελούς 2132157163 off502@protodikeio-peir.gr
504 Γραμματείς Ειδικών Διαδικασιών 2132157164 off502@protodikeio-peir.gr
2132157189
2132157266
505 Γραμματείς Πολυμελούς 2132157165 off502@protodikeio-peir.gr
2132157257
509 Γραμματείς Εκουσίας Μονομελούς 2132157272 off502@protodikeio-peir.gr
514 Ασφαλιστικά Μέτρα 2132157174 off514@protodikeio-peir.gr
2132157256
2104520354
2104522813
516 Προσδιορισμός Πολιτικής 2132157156 off516@protodikeio-peir.gr
2104582596
517 Κατάθεση Δικογράφων-

Ενδίκων Μέσων

2132157255 off516@protodikeio-peir.gr
523 Πολιτικό Αρχείο τρέχοντος έτους 2132157183 off523@protodikeio-peir.gr
 

Οδός Κολοκοτρώνη 123

Πολιτικό Αρχείο

ετών 2005-2018

2104288140–4

2104288155

off523@protodikeio-peir.gr

 

Πράξη 33/2021