Μενού Κλείσιμο

ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 6/2021 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 11/1/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 18/1/2021

Αποφασίζει ότι :

Σύμφωνα με το άρθρο 1, α/α 4, της υπ’ αριθμ. Αριθ. Πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293/8-1-2021, (ΦΕΚ Β’ 30/2021), ΚΥΑ κατά το χρονικό διάστημα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00
π.μ. έως και 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 06:00 π.μ. θα διεξάγονται:

Όλες οι δίκες ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων που αναφέρονται στην προαναφερθείσα ΚΥΑ και συζητούνται χωρίς εξέταση μαρτύρων. Στις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνει χώρα την προτεραία της δικασίμου έως την 12η μεσημβρινή,  έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, η οποία κοινοποιείται στις γραμματείες των δικαστηρίων με τη χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικαστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Η σχετική δήλωση πρέπει να αναφέρει τον αριθμό ΓΑΚ/ΕΑΚ του εισαγωγικού δικογράφου, τον αρχικό αριθμό πινακίου, τα στοιχεία των διαδίκων και τα στοιχεία των πληρεξουσίων δικηγόρων. Εφόσον η σχετική δήλωση αποσταλεί εμπροθέσμως και από το σύνολο των πληρεξουσίων δικηγόρων όλων των διαδίκων, η υπόθεση θα ενταχθεί στο πινάκιο προς εκφώνηση. Προς τούτο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι θα πρέπει να μεριμνούν για τον έλεγχο των πινακίων και εφόσον η υπόθεση που τους αφορά εισάγεται προς εκφώνηση κατόπιν έγκαιρης υποβολής των εγγράφων δηλώσεων για μη εξέταση μαρτύρων σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα πρέπει να παρίστανται νομίμως σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ΚΠΟΛΔ προς αποφυγή ερημοδικίας

ΠΡΑΞΗ 6/2021 ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ