Μενού Κλείσιμο

Υπουργική Απόφαση 1412 οικ /06.02.2023 (ΦΕΚ 598/7-2-2023) για ρύθμιση δικονομικών και λοιπών ζητημάτων που προκύπτουν από την αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση δικονομικών και λοιπών ζητημάτων που προκύπτουν από την αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων της χώρας δυνάμει της υπ’αρ.1411οικ./5-2-2023 (Β’ 529) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης

Το πλήρες κείμενο της Υπουργικής Απόφασης 1412 οικ /06.02.2023