Μενού Κλείσιμο

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)