Μενού Κλείσιμο

Περάτωση Α΄ φάσης του έργου ΟΣΔΔΥ-ΠΠ

Περατώθηκε στις 31/1/2019 η Α΄ φάση του έργου Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσων για την Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης

Περατώθηκε στις 31/1/2019 η Α΄ Φάση του έργου ΟΣΔΔΥ-ΠΠ που αφορούσε τη σύμβαση που είχε υπογραφεί στις 21-7-2014, αφενός από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Χαράλαμπο Αθανασίου και αφετέρου από την ένωση εταιρειών «Intrasoft International-Altec Integration ΑΕ-Quality&Reliability ΑΕ», για την μελέτη, εγκατάσταση υποδομών, ανάπτυξη λογισμικού και θέση σε λειτουργία του Ολοκληρωμένο Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ”, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Το συμβατικό τίμημα ορίζεται σε 10.406.724,58€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οι βασικοί στόχοι του έργου είναι:
• Η ηλεκτρονικοποίηση της ροής της ποινικής και πολιτικής διαδικασίας. Για το σκοπό αυτό θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα το οποίο θα περιλαμβάνει επιμέρους εφαρμογές (υπό-συστήματα) για την υποστήριξη της επιχειρησιακής λειτουργίας των μονάδων όλων των βαθμίδων των δικαστηρίων που εμπλέκονται στη ροή κάθε δικαστικής υπόθεσης (Ποινικής και Πολιτικής)
• Η εισαγωγή ομογενοποιημένου πληροφοριακού περιβάλλοντος για τα ελληνικά δικαστήρια που είναι επιφορτισμένα με τις ποινικές και αστικές υποθέσεις η οποία θα αναβαθμίσει την ποιότητα και την ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης.
• Η εξασφάλιση των προϋποθέσεων διαλειτουργικότητας με τα συστήματα άλλων φορέων του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ΟΣΔΔΥ – ΠΠ θα υποστηρίξει τις διαδικασίες στους παρακάτω δικαστικούς φορείς Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Χαλκίδας, οι οποίοι εμπλέκονται στη ροή μιας δικαστικής υπόθεσης:
• Ειρηνοδικεία – Πταισματοδικεία
• Πρωτοδικεία – Εισαγγελίες Πρωτοδικών
• Εφετεία – Εισαγγελίες Εφετών
• Άρειος Πάγος – Εισαγγελία Αρείου Πάγου

Στα πλαίσια του έργου, ο Ανάδοχος καλείται να αναπτύξει ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο θα καλύπτει τις ακόλουθες λειτουργικές περιοχές:
• Διαχείριση δικαστικών υποθέσεων και ροών εργασίας
o Ηλεκτρονική παραλαβή δικογράφων,
o Ηλεκτρονική παραλαβή αιτήσεων και αποστολή απαντήσεων
o Σύνταξη, έλεγχος και διακίνηση εγγράφων
o Δημοσίευση ηλεκτρονικού πινακίου
o Παρακολούθηση πορείας υποθέσεων
o Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης όπως τήρηση μητρώων και έκδοση πιστοποιητικών
o Απομακρυσμένη πρόσβαση σε κατάλληλα εξουσιοδοτημένους χρήστες (Δικαστές) όπου αυτό είναι εφικτό, και σε συνάρτηση πάντα με τους περιορισμούς ασφαλείας που θέτει το Δημόσιο Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ.
o Συμβατότητα με διεθνή πρότυπα και διαδικασίες ηλεκτρονικής δικαιοσύνης όπως , μεταξύ άλλων:
– το Ευρωπαϊκό Αναγνωριστικό Νομολογίας (ECLI),
– το Ευρωπαϊκό Αναγνωριστικό Νομοθεσίας (ELI)
– η πιστοποίηση εγγράφων με το σύστημα e-APP
– τα αποτελέσματα του έργου e-CODEX
– οι αποφάσεις 315/2009 και 316/2009 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανταλλαγή δεδομένων ποινικού μητρώου
– λοιπά έργα που εκτελούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο την κοινή προτυποποίηση, διαλειτουργικότητα και δικαστική συνεργασία

• Διαδικτυακή πύλη για την παροχή των εξωστρεφών υπηρεσιών του συστήματος:
o Πληροφόρηση
o Επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους φορείς
o Ηλεκτρονικό Πινάκιο
o Άλλες υπηρεσίες
• Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης:
o συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων της Δικαιοσύνης
o παραγωγή διοικητικών αναφορών για τη λειτουργία της Δικαιοσύνης
• Σύστημα διαχείρισης γνώσης
• Διαλειτουργικότητα με τρίτους φορείς / συστήματα
o Δικαιοσύνη
– Εθνικό Ποινικό Μητρώο
– Ολοκληρωμένο Σύστημα Πρακτικών Δικαστηρίων
– Καταστήματα κράτησης
o Εξωτερικά Συστήματα Δημοσίου Τομέα
– Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων – ΣΔΟΕ
– Αστυνομικές Αρχές
– Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Προμηθειών
– Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
– Διαδικτυακή πύλη «Ερμής»
– Άλλους φορείς του Δημόσιου Τομέα
Συστήματα Δικηγορικών Συλλόγων

 

Σύμβαση (.pdf)