Μενού Κλείσιμο

Πράξη 43/2021 του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιώς αναφορικά με τη λειτουργία του δικαστηρίου από 10/5/2021, ώρα 06:00 π.μ. έως και 14/5/2021, ώρα 06:00 π.μ.

Αριθμός  43 2021

ΠΡΑΞΗ

 του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως Πρωτοδικείου Πειραιώς

Συνεδρίαση της  8ης Μαΐου 2021

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΤΙ

Κατά το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 και ώρα 06:00 π.μ. έως και τη Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 και ώρα 06:00 π.μ. (αρ.14 παρ.1 άνω ΚΥΑ) θα ισχύσουν τα ακόλουθα:

α) Αναστέλλονται προσωρινά οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών τμημάτων του.

β) Εξαιρούνται από την άνω προσωρινή αναστολή και θα διεξάγονται:

1) Οι δίκες της τακτικής διαδικασίας, οι οποίες εκδικάζονται σύμφωνα με το Ν. 4335/2015.

2) Οι δίκες ενδίκων μέσων, οι οποίες έχουν εκδικασθεί στον πρώτο βαθμό αντιμωλία των διαδίκων. Οι δίκες αυτές θα γίνονται είτε με αυτοπρόσωπη παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων, είτε με δήλωση των άρθρων 242 και 524 ΚΠολΔ, η οποία θα υποβάλλεται έστω και από έναν εκ των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων.

3) Οι δίκες τακτικής διαδικασίας που εκδικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2915/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Ν. 4055/2012.

4) Οι δίκες ειδικών διαδικασιών και εφέσεων κατά ερήμην αποφάσεων, εισαγομένων κατά το άρθρο 528 ΚΠολΔ.

5) Οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων στις οποίες δεν εξετάζονται μάρτυρες, με τη δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων. Κατ΄εξαίρεση, αποκλειστικά  και μόνο στις δίκες ασφαλιστικών μέτρων  που έχουν ως αντικείμενο ανακοπές και αιτήσεις αναστολής κατά της εκτελεστικής διαδικασίας,  εργατικές διαφορές, διατροφές από το νόμο, επιμέλεια και επικοινωνία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ΄αρθρο 738Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών, καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ, καθώς και τις δίκες της παρ. 3 του άρθρου 943 ΚΠολΔ, στις οποίες δύνανται να εξετάζονται μάρτυρες στο ακροατήριο. Το έκθεμα των υποθέσεων αυτών πλην των ναυτικών διαφορών που εκδικάζονται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, θα διαμοιράζεται σε δύο κατά το δυνατόν ίσα μέρη  όπου  κάθε μέρος από αυτά θα περιλαμβάνει υποθέσεις αυτού, οριζόμενες κατ’ αύξοντα αριθμό καταχώρησής τους. Οι υποθέσεις του Α΄ Μέρους θα εκφωνούνται και θα συζητούνται μεταξύ 09:30 πμ έως 11.00 π.μ. και του Β΄ Μέρους από 11.00 π.μ. μέχρις εξαντλήσεως του οικείου εκθέματος.

6) Οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας πρώτου βαθμού, οι δίκες πρώτου βαθμού που αφορούν σε ειδικούς νόμους οι οποίες δικάζονται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

7) Οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας δευτέρου βαθμού, οι δίκες δευτέρου βαθμού που αφορούν σε ειδικούς νόμους οι οποίες εκδικάζονται με τη  διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και οι δίκες δευτέρου βαθμού του Ν. 3869/2010 και του άρθρου 1 Ν. 4745/2020, οι οποίες θα γίνονται με αυτοπρόσωπη παράσταση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων.

7α) Συναινετικά αιτήματα αναβολής για τις προαναφερθείσες περιπτώσεις υπό στοιχεία (2) έως και (7) θα υποβάλλονται σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 83 Ν. 4790/2021. Ειδικά για όλες τις υποθέσεις όλων των διαδικασιών που θα συζητηθούν τη Δευτέρα 10-5-2021, οι δηλώσεις περί αναβολής της συζήτησης δύνανται να υποβάλλονται με ηλεκτρονικά μέσα μέχρι ώρα 08:45 πμ της ίδιας ημέρας ή άλλως και προφορικά στο ακροατήριο.

7β) Το πινάκιο όλων των υποθέσεων που προαναφέρθηκαν (πλην των εκθεμάτων υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων για τα οποία προβλέφθηκε ειδικότερα ως άνω)  θα διαμοιράζεται σε τρία κατά το δυνατόν ίσα μέρη  όπου  κάθε μέρος από αυτά θα περιλαμβάνει υποθέσεις αυτού, οριζόμενες κατ’ αύξοντα αριθμό καταχώρησής τους.Οι υποθέσεις του Α΄ Μέρους θα εκφωνούνται και θα συζητούνται μεταξύ 09:00 πμ έως 11.00 π.μ. του Β΄ Μέρους από 11.00 π.μ. έως 13.00 π.μ. και του Γ΄ Μέρους από 13.00 π.μ.  μέχρις εξαντλήσεως του πινακίου.

7γ) Προεκφωνήσεις υποθέσεων ΔΕΝ θα γίνονται  και κάθε υπόθεση θα εκφωνείται (ή θα ματαιώνεται η συζήτησή της) κατά την αριθμητική και χρονική σειρά της στο πινάκιο, όπως προεκτέθηκε.

7δ) Με ευθύνη του Προϊσταμένου του Τμήματος Γραμματέων Έδρας Πολιτικών Υποθέσεων της Γραμματείας του Πρωτοδικείου το αργότερο μέχρι τις 14:00 της προηγούμενης ημέρας θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Πρωτοδικείου και θα κοινοποιείται διαδικτυακά στις ιστοσελίδες των Δικηγορικών Συλλόγων Πειραιώς και Αθηνών ως και σε αυτή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εφόσον υπάρχει σχετική υπόθεση προς εκδίκαση,  το πινάκιο ή το έκθεμα των υποθέσεων που πρόκειται να εκδικασθούν την επόμενη ημέρα, με κατανομή των υποθέσεων σε μέρη και με αναγραφή της ώρας εκδίκασης κάθε μέρους κατά τα ανωτέρω ειδικότερα αναφερόμενα.

8) Οι αιτήσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών, οι οποίες συζητούνται δια υπομνημάτων των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων και χωρίς την εξέταση μαρτύρων. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται οίκοθεν με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας, ο οποίος ορίζει τη διάρκεια παράτασης των προσωρινών διαταγών

9) Η όρκιση πραγματογνωμόνων.

10) Η κατάθεση αιτήσεων έκδοσης διαταγών πληρωμής και απόδοσης χρήσης μισθίου.

11) Η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας.

12) Η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων, καθώς και η κλήρωση των συνθέσεων για την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων και των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων σε όσα δικαστήρια της χώρας προβλέπεται κλήρωση.

13) Η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους.

14) Οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2023, καθώς και πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.12.2022. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών.

15) Οι ποινικές δίκες που αφορούν σε υποθέσεις των οποίων οι αποφάσεις αναιρέθηκαν και παραπέμπονται προς νέα εκδίκαση.

16) Η εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ, ν. 4620/2019, Α’ 96), ακύρωσης της διαδικασίας κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα 430 και 431 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557 ΚΠΔ, καθώς και των αιτήσεων που αφορούν στον καθορισμό συνολικής ποινής κατά το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσμίας κατά τα άρθρα 80 του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα (ΠΚ, ν. 4619/2019, Α ́95) και 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ (π.δ. 283/1985, Α ́106) και στη μετατροπή της χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 5 του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ.

17) Η εκδίκαση υποθέσεων περί παράτασης, εξακολούθησης ή αντικατάστασης θεραπευτικών μέτρων, καθώς και αιτήσεις του Εισαγγελέα περί άρσης ή αντικατάστασης των άνω μέτρων (άρθρο 70 ΠΚ. Ν. 4619/2019).

18) Η εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στις διαδικασίες ποινικής συνδιαλλαγής, ποινικής διαπραγμάτευσης και ποινικής διαταγής, που προβλέπονται στα άρθρα 301 έως 304 και 409 έως 416 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

19) Οι ποινικές δίκες που αφορούν στην εκδίκαση ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων, με κατηγορουμένους, οι οποίοι εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας σε εκτέλεση των άνω αποφάσεων.

20) Η δημοσίευση αποφάσεων.

Περαιτέρω:

Η γραμματεία του Δικαστηρίου θα λειτουργεί με το αναγκαίο προσωπικό για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Υπηρεσίας και η εξυπηρέτηση κοινού θα πραγματοποιείται κανονικά.

Στις διαδικασίες για τις οποίες λειτουργεί η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων τα εν λόγω δικόγραφα κατατίθενται για το χρονικό διάστημα ισχύος της ΚΥΑ αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Για τις λοιπές διαδικασίες θα κατατίθενται τα δικόγραφα με φυσική παρουσία.

Ειδικά για τους δικηγόρους που δεν έχουν αποκτήσει ηλεκτρονική υπογραφή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή ελλείψεων, η εκ μέρους τους κατάθεση δικογράφων δύναται να γίνει με τη φυσική παρουσία αυτών στην οικεία Γραμματεία του Πρωτοδικείου.

Το Τμήμα του Πολιτικού αρχείου θα λειτουργεί κανονικά.

Οι επικυρώσεις υπογραφών που αναφέρονται στη Σύμβαση της Χάγης θα γίνονται κανονικά.

Επιτρέπεται η κατάθεση αιτήσεων νομικής βοηθείας, οι οποίες κατά ανώτατο ημερήσιο όριο δε θα ξεπερνούν το όριο των επτά (7) υποθέσεων.

Πιστοποιητικά θα  χορηγούνται  μόνον όσα εκδίδονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος www.solon.gov.gr.

Το Τμήμα του Ποινικού Αρχείου θα λειτουργεί κανονικά.

Εφιστάται η προσοχή όλων για την αυστηρότατη τήρηση των μέτρων ασφαλούς εισόδου και παραμονής στο χώρο του Πρωτοδικείου Πειραιώς, όπου σε τακτά χρονικά διαστήματα λαμβάνουν χώρα καθαρισμοί και απολυμάνσεις.

Η είσοδος πολιτών και Δικηγόρων στο χώρο του Πρωτοδικείου για όλο το χρονικό διάστημα εφαρμογής των μέτρων θα γίνεται ως ακολούθως:

α. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι θα εισέρχονται αποκλειστικά με την επίδειξη της δικηγορικής τους ταυτότητας.

β. Η είσοδος πολιτών θα είναι επιτρεπτή με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας: α) για τις ποινικές δίκες ή ανακριτικές κλήσεις με την επίδειξη κλητηρίου θεσπίσματος/κλήσης Εισαγγελικής ή Ανακριτικής αρχής ή βεβαίωσης πληρεξουσίου Δικηγόρου ότι ο κάτοχος του εγγράφου τυγχάνει κατηγορούμενος ή μάρτυρας σε δίκη που έχει εισαχθεί στο έκθεμα ποινικού δικαστηρίου ή σε διαδικασία ενώπιον ανακριτή, β) για τις πολιτικές δίκες με την βεβαίωση πληρεξούσιου δικηγόρου για τις περιπτώσεις που κατά την ΚΥΑ επιτρέπεται.

Εντός των χώρων του Πρωτοδικείου, γραφεία και αίθουσες, είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας ή ασπίδας προστασίας προσώπου από τους δικαστές, εισαγγελείς, γραμματείς, συνηγόρους, διαδίκους και λοιπούς παρισταμένους. Το ανώτατο όριο των εισερχομένων σε κάθε αίθουσα ακροατηρίου  καθορίζεται στα δεκαπέντε (15) άτομα, με την αστυνομική φρουρά να ελέγχει την τήρηση του 1,5 μέτρου αποστάσεως μεταξύ φυσικών προσώπων. Συσκευασίες με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα θα υπάρχουν στην είσοδο του καταστήματος, στις εισόδους κάθε δικαστικής αίθουσας, που συνεδριάζει δικαστήριο, στα έδρανα των δικηγόρων και τις έδρες αυτών των αιθουσών, στην είσοδο των γραφείων της γραμματείας, που εξυπηρετούν κοινό, καθώς και στα wc.

Τα τηλέφωνα κι οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  των γραμματειών  βρίσκονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Πρωτοδικείου Πειραιώς https://www.protodikeio-peir.gr στο μενού Τηλέφωνα Υπηρεσίας–email

Πράξη 43/2021