Μενού Κλείσιμο

Τμήμα Γραμματέων Έδρας Πολιτικών Υποθέσεων

(Προϊσταμένη: Αικατερίνη Καραμπάτσου, γραφείο 502, τηλέφωνο: 2132157162, email: a.karampatsou@protodikeio-peir.gr)

 

Στο τμήμα αυτό οι υπάλληλοι ασχολούνται ειδικότερα με τις παρακάτω εργασίες:

1. Διαδικασία Τακτικής και Εκούσιας Δικαιοδοσίας Μονομελούς. 1.α) Τακτική Διαδικασία α.α.) Ως Γραμματείς έδρας κατά τις ημέρες που συνεδριάζει το παραπάνω δικαστήριο, α.β.) Με την παραλαβή και φύλαξη των δικογράφων που έχουν κατατεθεί σύμφωνα με το Ν. 4335/2015. α.γ.) Με την παραλαβή των προτάσεων των διαδίκων και των προσθηκών επί των προτάσεων αυτών και με τη σύνταξη των σχετικών εκθέσεων καταθέσεως, α.δ) Με την καταχώριση στη βάση δεδομένων (ενημέρωση των ηλεκτρονικών υπολογιστών) του αποτελέσματος συζητήσεως κάθε δικογράφου. 1.β). Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας, β.α. Ως γραμματείς έδρας κατά τις ημέρες Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή κατά τις οποίες συνεδριάζει το παραπάνω δικαστήριο, ως και κατά τις ημέρες που, τυχόν, θα ορισθούν μελλοντικά, β.β. Με την παραλαβή των προτάσεων των διαδίκων, των προσθηκών επί των προτάσεων και τη σύνταξη των σχετικών εκθέσεων καταθέσεως, β.γ. Με την σύνταξη και καθαρογραφη των πρακτικών συζητήσεως, β.δ. Με την καταχώριση στη βάση δεδομένων (ενημέρωση των ηλεκτρονικών υπολογιστών) του αποτελέσματος συζητήσεως κάθε δικογράφου.

2. Μισθώσεις – Απαλλοτριώσεις – Ανακοπές κατά διαταγών πληρωμής, α. Ως γραμματείς έδρας κατά τις ημέρες κατά τις οποίες συνεδριάζει το δικαστήριο, β. Με την παραλαβή των προτάσεων των διαδίκων προσθηκών επί των προτάσεων και αντικρούσεων και τη σύνταξη των σχετικών εκθέσεων καταθέσεως αυτών. γ. Με τη σύνταξη και καθαρογραφη των πρακτικών συζητήσεως, δ. Με την καταχώριση στη βάση δεδομένων (ενημέρωση των ηλεκτρονικών υπολογιστών) του αποτελέσματος συζητήσεως κάθε δικογράφου.

3. Εργατικές Διαφορές – Διατροφές – Διαφορές από αυτοκινητικά ατυχήματα, α. Ως γραμματείς έδρας κατά τις ημέρες που συνεδριάζει το Δικαστήριο, β. Με την παραλαβή των προτάσεων των διαδίκων, των προσθηκών επί των προτάσεων και τη σύνταξη των εκθέσεων καταθέσεως αυτών. γ. Με τη σύνταξη και καθαρογραφη των πρακτικών συζητήσεως, δ. Με την καταχώριση στη βάση δεδομένων (ενημέρωση των ηλεκτρονικών υπολογιστών) του αποτελέσματος συζητήσεως κάθε δικογράφου.

4. Διαδικασία Τακτικής και Εκούσιας Δικαιοδοσίας Πολυμελούς, α. Ως γραμματείς έδρας κατά τις ημέρες που συνεδριάζει το παραπάνω δικαστήριο, β. Με την παραλαβή των προτάσεων των διαδίκων των προσθηκών επί των προτάσεων και τη σύνταξη των εκθέσεων καταθέσεως αυτών. γ. Με τη σύνταξη και καθαρογραφη των πρακτικών συζητήσεως, δ. Με την καταχώριση στη βάση δεδομένων (ενημέρωση των ηλεκτρονικών υπολογιστών) του αποτελέσματος συζητήσεως κάθε δικογράφου. Η προκατάθεση των προτάσεων εντός είκοσι (20) ημερών, η χρέωση των δικογραφιών προς τους Προέδρους.

5. Διεξαγωγή Αποδείξεων. Με την παραλαβή αιτήσεων για τον ορισμό χρόνο διεξαγωγής αποδείξεων, για όρκιση πραγματογνωμόνων, για παράταση προθεσμίας διεξαγωγής αποδείξεων, για διενέργεια αυτοψίας, με τη σύνταξη των σχετικών εκθέσεων καταθέσεως, τη σύνταξη ευρετηρίαση και επικύρωση των σχετικών εισηγητικών εκθέσεων και πρακτικών, τη σύνταξη πρακτικών ορκίσεως πραγματογνωμόνων, τη σύνταξη και καθαρογραφη εκθέσεων αυτοψίας, την παραλαβή εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης, την καθαρογραφη αποφάσεων, παρατάσεως προθεσμίας για τη διεξαγωγή των αποδείξεων και αντικαταστάσεως πραγματογνωμόνων.