Μενού Κλείσιμο

1. Ώρες έναρξης Ακροατηρίων

Ποινικά και Πολιτικά Ακροατήρια

 

2. Απαιτούμενα ένσημα για την έκδοση πιστοποιητικών

Τα απαιτούμενα ένσημα για την έκδοση πιστοποιητικών είναι:

1 Μεγαρόσημο των 3€ για την αίτηση και 1 Μεγαρόσημο των 2€ για κάθε αντίγραφο πιστοποιητικού.

Για το χρονικό διάστημα από 1.7.2021 έως και 31.7.2021 έχει ανασταλεί η εφαρμογή των  διατάξεων για την υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο) σε πιστοποιητικά που εκδίδονται από Υπηρεσίες Δικαστικών Αρχών.  Απόφαση 32673  ΦΕΚ 2784/Β/29-06-2021

 

3. Πως έρχομαι στο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιώς

Στην ενότητα Επικοινωνία, βρίσκονται όλες οι γραμμές που εξυπηρετούν τα Δικαστήρια του Πειραιά.

 

4. Τηλέφωνα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας για την εξυπηρέτηση δικηγόρων και κοινού:

Πληροφορίες για Κατάθεση Δικογράφων (εκτός Ασφαλιστικών και Διαταγών Πληρωμής) ==> τηλ. 2132157255, 2132157176 – email: off516@protodikeio-peir.gr
Πληροφορίες για Κατάθεση Δικογράφων Ασφαλιστικών Μέτρων ==> τηλ. 2132157174, 2132157256, 2104520354 – email: off514@protodikeio-peir.gr
Πληροφορίες για Κατάθεση Δικογράφων Διαταγών Πληρωμής ==> τηλ. 2132157184 – email: off524@protodikeio-peir.gr
Πληροφορίες για Επικύρωση Εγγράφων σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (Apostille) ==> τηλ. 2132157218, 2132157219 – email: off628@protodikeio-peir.gr

 

5. Λειτουργία Πολιτικού Αρχείου

Οι αποφάσεις και τα  δικόγραφα:

Για τα έτη έως και το 2004, το Αρχείο στεγάζεται στο Κτίριο του Ειρηνοδικείου Πειραιώς, στην οδό Νικήτα 10-12 και λειτουργεί κάθε Τρίτη από 11:00 – 14:00

Για τα έτη από 2005 έως και 2020 στεγάζεται στην οδό Κολοκοτρώνη 123, 1ος όροφος, τηλ. 210 4288140-1 και email:off523@protodikeio-peir.gr

για το τρέχον έτος στο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιώς 5ος όροφος γραφείο 523, τηλ. 2132157183

Τα σωματεία, οι εταιρείες, οι αποποιήσεις και τα κληρονομητήρια βρίσκονται στο αρχείο της  οδού Κολοκοτρώνη 123, 1ος όροφος

6. Πιστοποιητικά και γραφεία έκδοσης αυτών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΓΡΑΦΕΙΟΤΜΗΜΑΤΗΛΕΦΩΝΟ
Απόδοση γραμματίου523Πολιτικό Αρχείο2132157183
Εγγραφής σωματείου και μεταβολώνΚολοκοτρώνη 123-125,
1ος όροφος
Πολιτικό Αρχείο2104288140-1
Κληρονομητήριο523Πολιτικό Αρχείο2132157183
Πάσης φύσεως523Πολιτικό Αρχείο2132157183
Περί ασκήσεως ή μη ενδίκου μέσου (τακτικού ή εκτάκτου)517Ενδίκων Μέσων2132157177
Περί αφάνειας628Γραμματεία2132157218
Περί δημοσίευσης διαθήκης524Ειδικές Διαδικασίες2132157184
Περί μεταβολών εταιρείας525Εταιρείες2132157185
Περί μη αναγγελίας απωλεσθέντων τίτλων628Γραμματεία2132157218
Περί μη ανακλήσεως κληρονομητηρίου523Πολιτικό Αρχείο2132157183
Περί μη αποποίησης κληρονομιάς524Ειδικές Διαδικασίες2132157184
Περί μη διορισμού επιτρόπου ανηλίκου523Πολιτικό Αρχείο2132157183
Περί μη εγγραφής στα μητρώα εταιρειών525Εταιρείες2132157185
Περί μη έκδοσης απόφασης523Πολιτικό Αρχείο2132157183
Περί μη έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης514Ασφαλιστικά Μέτρα2132157174
Περί μη έκδοσης απόφασης γονικής μέριμνας - διατροφής - επιμέλειας523Πολιτικό Αρχείο2132157183
Περί μη έκδοσης απόφασης δικαστικής συμπαράστασης523Πολιτικό Αρχείο2132157183
Περί μη έκδοσης απόφασης διορισμού εκκαθαριστή523Πολιτικό Αρχείο2132157183
Περί μη έκδοση απόφασης διορισμού προσωρινού συμπαραστάτη523Πολιτικό Αρχείο2132157183
Περί μη κατάθεσης αγωγής προσβολής αρχαιρεσιών σωματείου523Πολιτικό Αρχείο2132157183
Περί μη κατάθεσης αγωγής προσβολης κληρονομικού δικαιώματος523Πολιτικό Αρχείο2132157183
Περί μη κατάθεσης αίτησης για αναγκαστική εκκαθάριση523Πολιτικό Αρχείο2132157183
Περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης523Πολιτικό Αρχείο2132157183
Περί μη κατάθεσης ανάκλησης απόφασης523Πολιτικό Αρχείο2132157183
Περί μη κατάθεσης ανακοπής523Πολιτικό Αρχείο2132157183
Περί μη κατάθεσης ανακοπής διαταγής απόδοσης μισθίου523Πολιτικό Αρχείο2132157183
Περί μη κατάθεσης ανακοπής κατά πίνακα κατάταξης523Πολιτικό Αρχείο2132157183
Περί μη κατάθεσης δικογράφου523Πολιτικό Αρχείο2132157183
Περί μη κατάθεσης μεταρρύθμισης απόφασης523Πολιτικό Αρχείο2132157183
Περί μη κατάθεσης προσφυγής523Πολιτικό Αρχείο2132157183
Περί μη κατάθεσης τριτανακοπής523Πολιτικό Αρχείο2132157183
Περί μη κατάθεσης ανακοπής κατά κατασχετηρίου523Πολιτικό Αρχείο2132157183
Περί μη λύσεως γάμουΚολοκοτρώνη 123-125,
1ος όροφος
Πολιτικό Αρχείο2104288140-1
Περί μη πτώχευσης εταιρείας525Πτωχεύσεων2132157185
Περί μη πτώχευσης φυσικού προσώπου525Πτωχεύσεων2132157185
Περί της πορείας δικογράφου523Πολιτικό Αρχείο2132157183
Περί ύπαρξης ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής523Πολιτικό Αρχείο2132157183
Περί ύπαρξης δικογράφου523Πολιτικό Αρχείο2132157183
Περί επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης628Γραμματεία2132157218
Περί κανονισμών της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΚολοκοτρώνη 123-125,
1ος όροφος
Πολιτικό Αρχείο2104288140-1
ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ [ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ]-ΠΤΩΧΕΥΣΗ-ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧ-ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ-ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ-ΕΚΚΑΘ-ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡ-ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΙΔ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ523Πολιτικό Αρχείο2132157183
ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ [ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ]--ΠΤΩΧΕΥΣΗ-ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧ-ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ-ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ-ΕΚΚΑΘ-ΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡ-ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΙΔ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ523Πολιτικό Αρχείο2132157183