Μενού Κλείσιμο

Αιτήσεις για εγγραφή στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του Πρωτοδικείου Πειραιά κατατίθενται στο Τμήμα Διοικήσεως και Εκλογικών, 6ος όροφος, γραφείο 628, μέχρι 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου κάθε έτους, το Πρωτοδικείο καταρτίζει το σχέδιο του καταλόγου πραγματογνωμόνων του επόμενου έτους. Μέχρι τέλος Οκτωβρίου, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει τυχόν αντιρρήσεις κατά του σχεδίου του καταλόγου. Στη συνέχεια, το Πρωτοδικείο καταρτίζει τον οριστικό κατάλογο πραγματογνωμόνων με ισχύ από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου του επόμενου της καταρτίσεως αυτού έτους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλ. 2132157218, 2132157219, fax: 2104186106, email: off628@protodikeio-peir.gr

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
Αίτηση
Μεγαρόσημο 3€ (eΠαράβολο με κωδικό: 2032)
Υπεύθυνη Δήλωση
Φωτοτυπία ΑΔΤ
Αποδεικτικά ιδιότητας (π.χ. τίτλοι σπουδών, άδεια άσκησης επαγγέλματος, κλπ.)

Σημείωση

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, παραθέτουμε ενδεικτικά κατηγορίες που είχαν συμπεριληφθεί σε καταλόγους πραγματογνωμόνων προηγούμενων ετών.

Ενδεικτικές κατηγορίες