Μενού Κλείσιμο

Διεύθυνση Γραμματείας

(Προϊσταμένη Διεύθυνσης: Διονυσία Αλεβιζάκη γραφείο 617, τηλέφωνο:2132157207, email:manager@protodikeio-peir.gr)

 

Στη Διεύθυνση Γραμματείας υπηρετεί ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ο οποίος ορίζεται για μία τριετία από το Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου και η θητεία του παρατείνεται μέχρις αντικαταστάσεως του. Επίσης ένας δικαστικός υπάλληλος, μία δακτυλογράφος και ένας δικαστικός επιμελητής. Οι υπάλληλοι αυτοί θα αποσπώνται και θα υπηρετούν ως υπεράριθμοι στο τμήμα του Διοικητικού και θα έχουν τη Γραμματειακή υποστήριξη του Προϊσταμένου Διεύθυνσης.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης του Δικαστηρίου διευθύνει τις υπηρεσίες της Γραμματείας μέσω των Προϊσταμένων των Τμημάτων αυτής, δίνει τις αναγκαίες οδηγίες στο προσωπικό της Γραμματείας για την εύρυθμη λειτουργία αυτής, πάντοτε μετά από την καθοδήγηση και σύμφωνη γνώμη του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου. Μετέχει στη συνεδρίαση του Δικαστηρίου, του Δικαστικού Συμβουλίου και της Ολομελείας του Δικαστηρίου, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά (άρθρο 10 παρ. 3 Ν.1756/1988). Είναι υπεύθυνος για την ευπρέπεια και τον καθαρισμό του κτιρίου καθώς και για τη φύλαξη των επίπλων και σκευών του Δικαστηρίου και τέλος εισηγείται στο Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης και ύστερα από σύμφωνη γνώμη του ενεργείται, με απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Δικαστηρίου η κατανομή των δικαστικών υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες της Γραμματείας ή υπηρεσίες του Δικαστηρίου (αρθρ. 74 παρ. 1 Ν. 2812/2000). Υποβάλλει έγγραφες προτάσεις για θέματα που σχετίζονται με τον Κανονισμό και τις αναπτύσσει στη συνεδρίαση της Ολομελείας.

Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ανήκει ο έλεγχος των δελτίων καθημερινής παρουσίας των Δικαστικών Υπαλλήλων και του τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού του Πρωτοδικείου.