Μενού Κλείσιμο

Τμήμα Διοικήσεως και Εκλογικών

(Προϊσταμένη: Ιωάννα Πατρά, γραφείο 616, τηλέφωνο:2132157206, email: off628@protodikeio-peir.gr)

 

Στην αρμοδιότητα του Τμήματος αυτού ανήκει: α. Η διεκπεραίωση της διοικητικής υπηρεσίας της Γραμματείας, β. Η τήρηση του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου (κοινού και εμπιστευτικού) των εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων, γ. Η σύνταξη και η τήρηση του ηλεκτρονικού μητρώου υπαλλήλων, φακέλων, καρτελών αυτών και λοιπών στοιχείων, δ. Η σύνταξη των πινάκων εκκρεμότητας των Δικαστών, των βιογραφικών σημειωμάτων αυτών και λοιπών στοιχείων σχετικών με την επιθεώρηση, (όπως προκύπτουν από το ηλεκτρονικό αρχείο που τηρείται προς τούτο στη βάση δεδομένων ). ε. Η διαδικασία αδειών (κανονικών, αναρρωτικών κλπ.) Δικαστών και Δικαστικών Υπαλλήλων, στ. Η τήρηση βιβλίων σχολαζουσών κληρονομιών, αντικλήτων, αποφάσεων συμβουλίου και Ολομελειών, διαιτητικών αποφάσεων, ενεχύρων, κοινοποιουμένων εγγράφων, άγνωστης διαμονής διαδίκων, η σύνταξη και έκδοση των σχετικών εγγράφων και πιστοποιητικών, ζ. Η σύνταξη των εγγράφων για την ορκωμοσία Δικαστικών Παρέδρων, Δικηγόρων, Δικαστικών Υπαλλήλων, Συμβολαιογράφων, Δικαστικών Επιμελητών και των εκθέσεων εμφανίσεως – αναχωρήσεως Δικαστών, Δικαστικών Υπαλλήλων, Συμβολαιογράφων, η. Η παραλαβή αιτήσεων Συμβολαιογράφων για χορήγηση κανονικών αδειών και αναπλήρωση λόγω κωλυμάτων, η έκδοση των σχετικών αποφάσεων, η τήρηση αρχείου δειγμάτων υπογραφής Συμβολαιογράφων, η θεώρηση της υπογραφής τους. θ. Η διαδικασία παραλαβής αιτήσεων και δικαιολογητικών για το διαγωνισμό άμισθων Δικαστικών Επιμελητών και Παρέδρων για την Εθνική Σχολή Δικαστών και έκδοση της σχετικής αποφάσεως ήθους (για τους υποψηφίους Παρέδρους), ι. Η διεκπεραίωση της αναγκαίας γραφικής εργασίας για την εκδίκαση πειθαρχικών αδικημάτων Συμβολαιογράφων και Δικαστικών Υπαλλήλων, η τήρηση των σχετικών πρακτικών, η καθαρογραφή των σχετικών αποφάσεων και η κοινοποίηση αυτών στους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου, ια. Η τήρηση του καταλόγου πραγματογνωμόνων και διαιτητών και η παραλαβή των αιτήσεων για εγγραφή στον αντίστοιχο κατάλογο, ιβ. Η επισημείωση – χορήγηση της σφραγίδας της Χάγης (apostille) σε δικαστικά και συμβολαιογραφικά έγγραφα σύμφωνα με Σύμβαση της Χάγης της 5-10-1961. ιγ. Διαδικασία χορηγήσεως έκτακτης άδειας προσωποκρατούμενων. ιδ. Διαδικασία ορισμού Δικαστικών Λειτουργών ως Προέδρων ή Μελών διαφόρων Επιτροπών και Συμβουλίων, ιε. Η προπαρασκευή των κληρώσεων των υπηρεσιών των Δικαστικών Λειτουργών των Ποινικών Δικαστηρίων και του ΜΟΔ και η σύνταξη των σημειωμάτων της Υπηρεσίας τους για τα ποινικά και πολιτικά δικαστήρια που κληρώνονται, ιστ. Παραγγελίες προς Ειρηνοδίκες για δικασίμους σε πολιτικές και πταισματικές υποθέσεις περιφερειακών Ειρηνοδικείων, ιζ. Η παραλαβή αιτήσεων, όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, η καταχώριση αυτών σε ηλεκτρονικό αρχείο στη βάση δεδομένων και όλες οι ενέργειες που απαιτούνται για το διορισμό δικαστικών αντιπροσώπων για εκλογές σωματείων, ιη. Η αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων και η έκδοση βεβαιώσεων σχετικά με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος. Η προπαρασκευή και η διεξαγωγή των Βουλευτικών, των Αυτοδιοικητικών Εκλογών και των Ευρωεκλογών (διορισμός μελών εφορευτικών επιτροπών, ανακήρυξη υποψηφίων, έκδοση αποτελεσμάτων, ανακήρυξη επιτυχόντων κλπ.), όπου το Τμήμα συνεπικουρείται από το Τμήμα Πληροφορικής, ιθ. Η τήρηση του βιβλίου αδειών Δικαστών και Δικαστικών Υπαλλήλων και του βιβλίου διαιτησιών. Η σύνταξη των εκθέσεων εμφανίσεως Δικαστικών Λειτουργών, Δικαστικών Υπαλλήλων και Συμβολαιογράφων, κ. Φύλαξη και διανομή γραφικής ύλης.