Μενού Κλείσιμο

Τμήμα Λογιστικού και Προμηθειών

(Προϊστάμενος: Σταύρος Αθανασόπουλος, γραφείο 623, τηλέφωνο:2132157213, email:s.athanasopoulos@protodikeio-peir.gr)

 

Στην αρμοδιότητα του τμήματος αυτού ανήκει, α. Η μισθοδοσία των Δικαστών, Δικαστικών Υπαλλήλων και καθαριστριών, η σύνταξη και τήρηση των μισθολογικών μητρώων αυτών, η έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών για διάφορες υπηρεσίες, η σύνταξη των δικαιολογητικών που είναι αναγκαία για τις μεταθέσεις και τη συνταξιοδότηση υπαλλήλων και άλλων συναφών στοιχείων, β. Η διαχείριση πιστώσεων, η διενέργεια μειοδοτικών διαγωνισμών και η προμήθεια υλικών (ειδών γραφικής ύλης, εντύπων, βιβλίων, ηλεκτρικών λαμπτήρων, ειδών καθαριότητας, πετρελαίου κλπ), γ. Η παρακολούθηση της λειτουργίας των φωτοτυπικών μηχανημάτων και άλλων σχετικά μηχανών, τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος του Πρωτοδικείου, η προμήθεια των απαραίτητων για τη λειτουργία τους υλικών, η επισκευή και η συντήρηση τους. δ. Η σύνταξη των δικαιολογητικών για τις μετακινήσεις των Δικαστών και Δικαστικών Υπαλλήλων εκτός έδρας και η υποβολή τους στο αρμόδιο Υπουργείο, ε. Η τήρηση καθαριότητας στους χώρους του Πρωτοδικείου. Στο τμήμα αυτό θα ανήκουν και οι καθαρίστριες και θα ασκείται και η εποπτεία των υπηρετούντων συντηρητών στ. Η τήρηση βιβλίου σκευών και επίπλων, ζ. Η τήρηση του βιβλίου διαχειρίσεως πάγιας προκαταβολής και οι διαδικασίες εκποιήσεως και καταστροφής άχρηστων ειδών.