Μενού Κλείσιμο

Πολιτικό Τμήμα

(Προϊσταμένη Τμήματος: Μαρία Βλαστάκη, γραφείο 516, τηλέφωνο:2132157156, email:m.vlastaki@protodikeio-peir.gr)

 

Στην αρμοδιότητα του τμήματος αυτού ανήκει:

1. Η παραλαβή όλων των δικογράφων που απευθύνονται είτε ενώπιον του Πολυμελούς, είτε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου και δικάζονται κατά την τακτική και τις ειδικές διαδικασίες (υποθέσεις μισθώσεων, απαλλοτριώσεων, ανακοπών κατά διαταγών πληρωμής και αγωγών από πιστωτικούς τίτλους, εργατικών διαφορών, ζημιών από την λειτουργία αυτοκινήτων, διατροφών, εκούσιας δικαιοδοσίας Πολυμελούς και Μονομελούς Πρωτοδικείου). Όλες οι εργασίες που ακολουθούν την παραλαβή κάθε δικογράφου γίνεται δια των ηλεκτρονικών υπολογιστών με καταχώριση σε ηλεκτρονικό αρχείο και συγκεκριμένα:

α. Η κατάθεση των δικογράφων, με τη συμπλήρωση και εκτύπωση των εκθέσεων καταθέσεων, την εγγραφή στο πρωτότυπο και στα αντίγραφα ευδιάκριτης σημείωσης, στην οποία αναγράφεται η προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων και της προσθήκης στις προτάσεις για τον ενάγοντα και τον εναγόμενο, (άρθρο 226 παρ. 2 εδ. τελευταίο ΚΠολΔ), για τις υποθέσεις που εκδικάζονται με την τακτική διαδικασία, την χορήγηση αντιγράφων στους ενδιαφερόμενους, τη δημιουργία υπηρεσιακών φακέλων κάθε υποθέσεως,

β. Ο προσδιορισμός της συζήτησης των αγωγών που εκδικάζονται με την τακτική διαδικασία σε συγκεκριμένη δικάσιμο (εγγραφή στο πινάκιο) και ειδικότερα αυτών που θα κατατεθούν μέχρι και τις 31−12−2015 ή μεταγενέστερα θα επανέλθουν με κλήση σύμφωνα με το προγενέστερο δίκαιο καθώς και αυτών που θα κατατεθούν από 1−1−2016 και εφεξής (Ν. 4335/2015 ΦΕΚ Α87/23−7−2015), για τις οποίες θα ορίζεται προηγουμένως συγκεκριμένη δικάσιμος με πράξη του προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου ή του αρμόδιου δικαστή καθώς και ο προσδιορισμός της συζήτησης των αγωγών των λοιπών διαδικασιών

γ. Η καταχώρηση όλων των διαδίκων (εναγόντων και εναγομένων) και ο λεπτομερής έλεγχος όλων των καταχωρίσεων,

δ. Η μαζική ή μερική εκτύπωση των πινακίων, των εκθεμάτων, η ετοιμασία των πινακίων (παραστάσεις) και ο έλεγχος αυτών με τον φάκελο κάθε δικασίμου.

2. Η δημοσίευση των αποφάσεων που εκδίδονται επί των ανωτέρω δικογράφων, η διεκπεραίωση αυτών, η ενημέρωση των οικείων στοιχείων για τη χορήγηση πιστοποιητικών που αφορούν το αποτέλεσμα της αποφάσεως.

3. Η παροχή πληροφοριών για την πορεία των υποθέσεων στις οποίες αναφέρονται τα παραπάνω δικόγραφα και γενικά για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η πορεία κάθε υποθέσεως.

4. Η σύνταξη εκθέσεων ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά των αποφάσεων του Πολυμελούς και του Μονομελούς Πρωτοδικείου που εκδίδονται κατά τις παραπάνω διαδικασίες, η σύνταξη εκθέσεων παραιτήσεως από ένδικα μέσα κατά αποφάσεων που εκδίδονται κατά την διαδικασία των γαμικών διαφορών, η έκδοση πιστοποιητικών για μη άσκηση ενδίκων μέσων, η χορήγηση επικυρωμένων αντιγράφων όλων των πιο πάνω εγγράφων στους ενδιαφερομένους.

5. Η τήρηση του απόρρητου βιβλίου υιοθεσιών, η κατάθεση πρακτικού εξωδικαστικής επιλύσεως και δημοσίευση αυτού (Τακτική Πολυμελούς) καθώς και οι παραιτήσεις από δικόγραφο και δικαίωμα.