Μενού Κλείσιμο

Τμήμα Ειδικών Διαδικασιών

(Προϊσταμένη: Μαρία Καλογιάννη, γραφείο 525, τηλέφωνο:2132157185, email: m.kalogianni@protodikeio-peir.gr)

 

Στο τμήμα αυτό οι υπάλληλοι ασχολούνται ειδικότερα με τις παρακάτω εργασίες:

α. Πιστωτικοί Τίτλοι – Διαταγές Πληρωμής. Με την παραλαβή των αιτήσεων για έκδοση διαταγών πληρωμής, την καταχώριση όλων των δεδομένων (διαδίκων κ.α, αυτόματη ευρετηρίαση διαδίκων) σε ηλεκτρονικό αρχείο, την δια των ηλεκτρονικών υπολογιστών σύνταξη των εκθέσεων καταθέσεων και δημοσίευση αυτών, τον υπολογισμό του τέλους απογράφου και την έκδοση απογράφων, τη σύνταξη μηνιαίων πινάκων, τον έλεγχο των πιστωτικών τίτλων κλπ.

β. Διαθήκες. Με την έκδοση πιστοποιητικών περί δημοσιεύσεως ή όχι διαθηκών, οι οποίες δημοσιεύθηκαν από το Πρωτοδικείο Πειραιά μέχρι και την νομοθετική μεταβολή του Ν. 4055/2015.

γ. Εταιρείες. Με την παραλαβή και καταχώρηση των καταστατικών ίδρυσης των αστικών μη κερδοσκοπικών εταιριών καθώς και των τροποποιήσεων αυτών, το σχηματισμό του οικείου φακέλου, τη χορήγηση επικυρωμένων αντιγράφων των παραπάνω καταστατικών, τη δημοσίευσή τους, τη συμπλήρωση των σχετικών καρτελών, την ευρετηρίασή τους κατ’ αλφαβητική σειρά, τη συμπλήρωση του σχετικού αρχείου, τη χορήγηση πιστοποιητικών για τροποποιήσεις εταιρικών καταστατικών, για διάλυση εταιρειών και για καταχωρημένες ή μη εταιρείες και τη χορήγηση επικυρωμένων αντιγράφων παλαιών εταιρικών καταστατικών.

δ. Πτωχεύσεις. Με την έκδοση πιστοποιητικών περί πτωχεύσεως ή όχι εταιρειών και φυσικών προσώπων, με την σύνταξη των υποβαλλομένων στο δικαστήριο εκθέσεων για διορισμό συνδίκων, των εκθέσεων συνελεύσεως πιστωτών, των εκθέσεων του Εισηγητή Πτωχεύσεων για ορισμό χρόνου συνελεύσεως πιστωτών για επαλήθευση των πιστώσεων, των εκθέσεων του Εισηγητή Πτωχεύσεων για ορισμό χρόνου συνελεύσεως πιστωτών για συμβιβασμό, των εκθέσεων συνελεύσεως πιστωτών για συμβιβασμό ή ένωση των πιστωτών, των υποβαλλομένων στο δικαστήριο εκθέσεων για επικύρωση πτωχευτικών συμβιβασμών, των υποβαλλομένων στο δικαστήριο εκθέσεων για διορισμό συνδίκων ενώσεως ή για την έκδοση αποφάσεων περί αντικαταστάσεως των συνδίκων αυτών, των υποβαλλομένων στο δικαστήριο εκθέσεων για διορισμού συνδίκων ενώσεως ή για την έκδοση αποφάσεων περί αντικαταστάσεων των συνδίκων αυτών, των υποβαλλομένων στο δικαστήριο εκθέσεων για την έκδοση αποφάσεων περί καθορισμού προσωρινής ή οριστικής αντιμισθίας των συνδίκων, των υποβαλλομένων στο δικαστήριο εκθέσεων για τη χορήγηση αδείας εκποιήσεως ακίνητης πτωχευτικής περιουσίας, των εκθέσεων του Εισηγητή Πτωχεύσεων για εκποίηση ακινήτων της πτωχευτικής περιουσίας, των εκθέσεων συνελεύσεως πιστωτών για τη λογοδοσία των συνδίκων και τη γνωμοδότηση των πιστωτών, για το αν ο πτωχός είναι συγγνωστός ή όχι, των εκθέσεων του Εισηγητή Πτωχεύσεων για αποκατάσταση πτωχών, των υποβαλλομένων στο δικαστήριο εκθέσεων για έκδοση αποφάσεων περί παύσεως των εργασιών των πτωχεύσεων και ανακλήσεως αυτών και των υποβαλλομένων στο δικαστήριο εκθέσεων για έκδοση αποφάσεων για την ανάκληση των αποφάσεων εκείνων που κήρυξαν παύση εργασιών πτωχεύσεων. Επίσης με την τήρηση των βιβλίων που προβλέπονται στο άρθρο 8 του ν. 3588/2007, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 4013/2011 (προπτωχευτική διαδικασία εξυγιάνσεως) ήτοι μητρώο πτωχεύσεων και αλφαβητικό ευρετήριο.