Μενού Κλείσιμο

Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων

(Προϊσταμένη: Χρυσαυγή Ρέππα γραφείο 514, τηλέφωνο:2132157174, email: x.reppa@protodikeio-peir.gr)

 

Στο τμήμα αυτό οι υπάλληλοι ασχολούνται ειδικότερα με τις παρακάτω εργασίες:

Με την παραλαβή αιτήσεων για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων οποιασδήποτε φύσεως, την καταχώριση δεδομένων (διαδίκων κ.α.) που αναγράφονται σ` αυτές σε ηλεκτρονικό αρχείο και εκτύπωση εκθέσεων καταθέσεως, εκτύπωση εκθέσεων καταθέσεως, χορήγηση αντιγράφων των πιο πάνω αιτήσεων, τη σύνταξη των προσωρινών διαταγών οποιασδήποτε φύσεως, την καταχώριση όλων των διαδίκων (αιτούντων και καθ` ων) και τον λεπτομερή έλεγχο όλων των καταχωρίσεων, την ενημέρωση του ηλεκτρονικού αρχείου με την κίνηση των υποθέσεων, την εκτύπωση των εκθεμάτων και την ενημέρωση αυτών, με το αποτέλεσμα της συζητήσεως κάθε δικογράφου, με τη σύνταξη των πινάκων αναβολής συζητήσεως των υποθέσεων, με τη δημοσίευση των αποφάσεων, την τήρηση του βιβλίου κινήσεως των υποθέσεων, την τήρηση του αρχείου εκδιδομένων αποφάσεων, τη χορήγηση αντιγράφων των αποφάσεων, των έκδοση κλήσεων διαδίκων, τη σύνταξη εκθέσεων καταθέσεως εγγυητικών επιστολών, τη σύνταξη πρακτικών συμβιβασμού, τη σύνταξη πρακτικών παραιτήσεως από δικογράφων και δικαιώματος, τη σύνταξη προεδρικών πράξεων για ορισμό πραγματογνωμόνων, τη σύνταξη πρακτικών ορκίσεως πραγματογνωμόνων, τη σύνταξη και έκδοση πιστοποιητικών αναγκαστικής διαχειρίσεως, τη σύνταξη και έκδοση πιστοποιητικών σχετικά με τις εκδιδόμενες αποφάσεις, την αποστολή στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών αποφάσεων, πρακτικών και άλλων εγγράφων, όταν αυτό διατάσσεται με την απόφαση, με την παροχή πληροφοριών στους ενδιαφερομένους, τη χορήγηση σημειωμάτων σχετικά με τους πλειστηριασμούς διαφόρων περιουσιακών στοιχείων, τη χορήγηση πιστοποιητικών σχετικά με την τύχη των προσωρινών διαταγών επί ματαιώσεως της συζητήσεως των υποθέσεων, με την παραλαβή αιτήσεων και σύνταξη εκθέσεων καταθέσεως αιτήσεων για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων σε μη εργάσιμες ώρες και ημέρες, την τήρηση πρακτικών επί της έδρας όταν αυτό προβλέπεται από το νόμο ή διατάσσεται από το Δικαστή, τη σύνταξη πρακτικών και κλήσεων σε περίπτωση αναβολής συζητήσεως των υποθέσεων, την απόδοση εγγυητικών επιστολών, τη σύνταξη πινάκων εργασιών των Δικαστών και τη χορήγηση αποσπασμάτων εκδιδομένων αποφάσεων. Επίσης τη σύνταξη εκθέσεων εξομολογήσεως πλοιάρχων και τη χορήγηση σχετικών αντιγράφων. Με την κατάθεση αιτήσεων και δημοσίευση αποφάσεων περί παροχής νομικής βοήθειας σύμφωνα με το ν. 3226/2004.