Μενού Κλείσιμο

Τμήμα Πληροφορικής

(Προϊστάμενος: Δημήτρης Χατζής, γραφείο 518, τηλέφωνο:2132157253, email: d.chatzis@protodikeio-peir.gr)

 

Στο τμήμα αυτό οι υπάλληλοι ασχολούνται ειδικότερα με τις παρακάτω εργασίες:

Με την καθημερινή παρακολούθηση και επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά τη χρήση των εφαρμογών πληροφορικής με στόχο την αποδοτικότερη εργασία των υπηρεσιών καθώς και με βελτιώσεις των ήδη λειτουργούντων προγραμμάτων. Την καθημερινή συνεργασία με τους υπαλλήλους όλων των Τμημάτων, καθώς και με τους Δικαστές που έχουν αναλάβει την ευθύνη για τη λειτουργία τους προκειμένου να δημιουργηθεί ένα καινούριο, πληρέστερο για τις ανάγκες του κάθε Τμήματος πρόγραμμα ή ανάλογα να επιτευχθούν τυχόν βελτιώσεις στις λειτουργίες του. Με την εκπαίδευση των υπαλλήλων-χειριστών Η/Υ που θα υλοποιήσουν κάθε εφαρμογή. Τη σύνταξη ενημερωτικών φυλλαδίων με επιλεγμένες οδηγίες-ορολογίες, ευκολονόητες και προσιτές σε κάθε ενδιαφερόμενο υπάλληλο. Τη μέριμνα για την προμήθεια του αναγκαίου μηχανογραφικού εξοπλισμού και λογισμικού καθώς και τη μέριμνα για την προμήθεια όλων των αναγκαίων αναλωσίμων υλικών για τη λειτουργία κάθε υπολογιστή και εκτυπωτή (που περιλαμβάνει τις ενέργειες από έγκριση πιστώσεως μέχρι του τελικού ελέγχου παραλαβής).

Στις καθημερινές εργασίες των υπαλλήλων του Τμήματος περιλαμβάνονται:

1. διαχείριση ασφάλειας – ρύθμιση και παρακολούθηση της αποδόσεως του λειτουργικού συστήματος των δικτύων και της Βάσης Δεδομένων (RDBMS)

2. συντήρηση (RDBMS)

3. αντίγραφα ασφάλειας

4. διατήρηση ακεραιότητας (RDBMS)

5. διοικητική υποστήριξη της ιστοσελίδας

6. υποστήριξη εφαρμογών και αντιμετώπιση προβλημάτων hardware και software των χρηστών άμεσα και on site.

7. σάρωση και οπτική αναγνώριση κειμένων για επεξεργασία από Δικαστές

8. έκδοση στατιστικών στοιχείων για όλα τα Τμήματα του Πρωτοδικείου

9. εκτύπωση πινάκων εκκρεμότητας Δικαστών