Αρχική Δικόγραφα Πιστοποιητικά Νομολογία Ναυτικού Τμήματος Εκλογές Χρήστες
 
Αναζήτηση

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

1. Ώρες έναρξης Ακροατηρίων

Α) Ποινικής Διαδικασίας
Β) Πολιτικής Διαδικασίας


2. Απαιτούμενα ένσημα για την έκδοση πιστοποιητικών

Τα απαιτούμενα ένσημα για την έκδοση πιστοποιητικών είναι:
1 Μεγαρόσημο των 3€ για την αίτηση και 1 Μεγαρόσημο των 2€ γιά κάθε αντίγραφο πιστοποιητικού.

3. Πως έρχομαι στα Δικαστήρια Πειραιά;

Στην ενότητα Τοποθεσία - Επικοινωνία, βρίσκονται όλες οι γραμμές που εξυπηρετούν τα Δικαστήρια του Πειραιά.

4. Πιστοποιητικά και Γραφεία έκδοσης αυτών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΙΘ.ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΤΜΗΜΑ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ 523 213-2157183 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

123-125

210-4288140-4 ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟ 523 213-2157183 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 523 213-2157183 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΕΩΣ Η ΜΗ ΕΝΔΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ Ή ΕΚΤΑΚΤΟΥ) 522 213-2157179 ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΠΕΡΙ ΑΦΑΝΕΙΑΣ 628 213-2157218 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ 524 213-2157184 ΔΙΑΘΗΚΕΣ
ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 525 213-2157185 ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΠΩΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 628 213-2157218 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟΥ 523 213-2157183 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 524 213-2157184 ΔΙΑΘΗΚΕΣ
ΠΕΡΙ ΜΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ 523 213-2157183 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 525 213-2157185 ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 523 213-2157183 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 514 210-4520354 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ 523 213-2157183 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 523 213-2157183 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ 523 213-2157183 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ 523 213-2157183 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

523

213-2157183 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 523 213-2157183 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 523 213-2157183 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ 523 213-2157183 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 523 213-2157183 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ 523 213-2157183 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ 523 213-2157183 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 523 213-2157183 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 523 213-2157183 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 523 213-2157183 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 523 213-2157183 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗΣ 523 213-2157183 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟΥ 523 213-2157183 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΠΕΡΙ ΜΗ ΛΥΣΕΩΣ ΓΑΜΟΥ 523 213-2157183 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 525 213-2157185 ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ
ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 525 213-2157185 ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 523 213-2157183 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΠΕΡΙ ΥΠΑΡΞΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 523 213-2157183 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΠΕΡΙ ΥΠΑΡΞΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 523 213-2157183 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ (apostille) 628 213-2157218 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΕΡΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

123-125

210-4288140 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

 

 

 

No entries present!

 
  Σχεδιασμός - Δόμηση ύλης - Διοικητική Υποστήριξη Ιστοσελίδας
Τμήμα Πληροφορικής Πρωτοδικείου Πειραιώς
  Powered by ALTEC Developed by OTS