Μενού Κλείσιμο

 

Παρακάτω αναρτώνται ανωνυμοποιημένα, τα πινάκια/εκθέματα των πολιτικών υποθέσεων της επόμενης εργάσιμης ημέρας, με την πληροφορία του διαμοιρασμού των υποθέσεων και ύπαρξης δήλωσης εκ μέρους των πληρεξουσίων για τη μη εξέταση μαρτύρων και συναινετικών αιτημάτων αναβολής. Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.: 14/2021 Πράξη του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιώς θα λαμβάνονται υπόψη οι δηλώσεις που κατατέθηκαν με τη χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, την προτεραία της δικασίμου έως την 12η μεσημβρινή.
Η ηλεκτρονική διεύθυνση που θα χρησιμοποιείται για την αποστολή των δηλώσεων είναι η ακόλουθη : off502@protodikeio-peir.gr

Επίσης, αναρτώνται τα πινάκια/εκθέματα των υποθέσεων που πρόκειται να εκδικασθούν την επόμενη ημέρα, με κατανομή των υποθέσεων σε μέρη και με αναγραφή της ώρας εκδίκασης κάθε μέρους, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: 33/2021 Πράξη του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως Πρωτοδικείου Πειραιώς.

Οι παρακάτω αναρτήσεις είναι ενημερωμένες με τις δηλώσεις που κατατέθηκαν έως την 12η μεσημβρινή της προτεραίας ημερομηνίας της δικασίμου.